RAZKRITJE PO 3. ČLENU UREDBE (EU) 2019/2088 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O RAZKRITJIH, POVEZANIH S TRAJNOSTJO, V SEKTORJU FINANČNIH STORITEV (v nadaljevanju: SFDR)

Naše razumevanje tveganj na področju trajnosti vključuje ekološke, socialne ali upravljavske dogodke ali pogoje (v nadaljevanju: ESG), ki imajo lahko, če se pojavijo, pomembne materialne škodljive učinke na vrednost naložbe, premoženja, donosnost in ugled skupine Allianz ali katere koli družbe v njeni skupini. Primeri tveganj ESG so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, kršitve priznanih delovnih standardov, človekove pravice, podkupovanje in korupcija.

Po tem pravilu družba Allianz Hrvatska d.d. (v nadaljevanju: družba Allianz Hrvatska ali družba) kot del skupine Allianz sledi načelom matične družbe Allianz SE (v nadaljevanju: družba Allianz SE) in izvaja politiko vključevanja dejavnikov ESG v postopek odločanja o naložbah z uporabo pravil, določenih skozi celovit okvir ESG družbe Allianz SE in skladno s sprejetimi pravili ESG.

Na ravni subjekta, z interno določenimi postopki in pravili družba Allianz Hrvatska ravna odgovorno na področju rabe energije, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, odgovornega ravnanja z odpadki, spoštovanja biotske raznovrstnosti in prispeva k boju proti neenakosti, podkupovanju in korupciji, spodbuja socialno kohezijo in socialno integracijo ter zaščito človekovih pravic.

Nabor pravil za naložbe iz naložbenega portfelja temelji na celovitem okviru, ki so ga oblikovali v družbi Allianz Investment Management (v nadaljevanju: AIM) kot specializiranem podjetju za naložbe in naložbene strategije v skupini Allianz, ki podjetju ponuja svetovalne storitve na področju upravljanja naložbenega portfelja.

Poleg tega je s pogodbo o zagotavljanju in ​​izvajanju dejavnosti upravljanja portfelja družba prenesla dejavnosti upravljanja finančnih sredstev na upravitelja premoženja Allianz Invest d.o.o. za upravljanje naložbenih skladov (v nadaljevanju: upravitelj premoženja), medtem ko se nadzorna funkcija naložbenega procesa in portfelja družbe ohranja znotraj družbe.

S to pogodbo je družba Allianz Hrvatska zavezala upravitelja premoženja, da v naložbenem postopku spoštuje pravila ESG, in sicer z namenom jasnega spoštovanja načel odgovornega vlaganja.

Upravitelj premoženja kot del skupine Allianz prav tako upošteva smernice Allianz SE za vključevanje tveganja na področju trajnosti v svoje procese upravljanja premoženja.

Osnovna pravila, ki veljajo:

 • za naložbe v razrede sredstev, kot so državne obveznice, korporativne obveznice in kapitalske naložbe, veljajo standardna pravila ESG,
 • nekateri sektorji in podjetja so izključeni iz obravnave za naložbe,
 • nestandardne naložbene transakcije, kot so naložbe v nepremičnine, se obravnavanju v sodelovanju z AIM skladno s smernicami ESG.

Na ta način družba upošteva pravila najboljše prakse in kot del skupine Allianz prispeva k doseganju zastavljenih ciljev, povezanih s podnebnimi spremembami in razogljičenjem.

Sodelovanje med družbo in AIM ter upraviteljem premoženja zagotavlja, da se tveganja na področju trajnosti upoštevajo v celotnem postopku odločanja o naložbah, vključno z naložbeno strategijo, skozi upravljanje in spremljanje premoženja ter v procesu upravljanja naložbenih tveganj.

To sodelovanje zagotavlja, da Allianz Hrvatska sledi celovitemu in dobro utemeljenemu pristopu k integraciji dejavnikov ESG glede naložbe portfelja premoženja Allianz Hrvatska, ki temelji na naslednjih osnovnih merilih in načelih družbe Allianz SE (ta pristop ne velja za naložbe iz unit-linked produktov):

1. izbira, imenovanje in nadzor dela upravitelja premoženja za premoženjske naložbe Allianz SE

S sodelovanjem z AIM se poleg gospodarskih vidikov upoštevajo tudi okoljski, socialni in upravljavski dejavniki, vsi upravitelji premoženja, ki vlagajo in upravljajo premoženje družbe Allianz SE, pa morajo v svoj naložbeni proces vključiti dejavnike ESG. Upravitelji premoženja lahko te zahteve izpolnijo s sprejetjem načel odgovornega vlaganja (Principles for Responsible Investment; v nadaljevanju: PRI) (z oceno PRI najmanj B) ali z uporabo lastne politike ESG. Poleg tega so dolžni upoštevati vsa merila za izvzetje, ki jih je opredelila družba Allianz SE (podrobnosti podane v 4. točki). Delo upravitelja premoženja se natančno spremlja v smislu izpolnjevanja in uporabe opredeljenih meril za izvzetje in skladnosti s pravili ESG v uporabi.

Skladno z zgoraj navedenim družba v sodelovanju z AIM in upraviteljem premoženja ter ob spoštovanju in izvajanju pravil in smernic družbe Allianz SE v svoj naložbeni proces vključuje politike ESG. Upravitelj premoženja je pogodbeno zavezan delovati enako in letno družbi predloži poročilo o uporabi pravil ESG v procesu upravljanja premoženja v upravljanju.

2. Opredelitev, analiza in upravljanje potencialnih tveganj ESG

Naložbene transakcije za različne vrste premoženj, ki niso uvrščena na kapitalske trge, kot so naložbe v nepremičnine, infrastrukturne in zasebne naložbe, AIM na ravni družbe Allianz SE temeljito analizira in preveri skladno s pravili ESG, ki temeljijo na mednarodnih standardih najboljše prakse in vsebujejo vidike, kot so tveganja na področju varstva okolja in biotske raznovrstnosti, tveganja v zvezi z varovanjem zdravja in varnosti delavcev pri delu ter posebna tveganja za lokalne skupnosti in področja.

Ko se pri presoji ugotovi tveganje ESG, ustrezni strokovnjaki ESG in strokovnjaki za obvladovanje tveganj odločijo, ali bodo nadaljevali analizirano transakcijo in pri tem zahtevali ustrezno obvladovanje tveganj ESG z uporabo blažilnih ukrepov za obvladovanje teh tveganj ali pa bodo zavrnili transakcijo zaradi tveganj ESG.

Za naložbe v premoženje, s katerim se trguje na trgih vrednostnih papirjev, kot so državne obveznice, korporativne obveznice in delnice, AIM uporablja podatke ESG zunanjega ponudnika podatkov MSGI ESG Research v kombinaciji z lastnimi raziskavami, da se ustrezno ocenijo pomembna tveganja ESG in njihovo upoštevanje pri upravljanju portfelja.

Za naložbene transakcije oziroma naložbe, ki niso uvrščene na kapitalske trge, upravitelj premoženja opravi analizo v sodelovanju z AIM in družbo.

Družba te vrste transakcij izvaja v manjšem obsegu in večino naložb vlaga v državne in korporativne obveznice, delnice in sklade. Pri analizi novih izdajateljev bo upravitelj premoženja upošteval tudi informacije, povezane z okoljskimi, socialnimi in upravljalnimi dejavniki. Informacije in podatki, ki se uporabljajo za preverjanje meril ESG, vključujejo javno dostopne vire, ponudnike podatkov ESG, podatke, pridobljene od izdajateljev in ponudnikov storitev, ter informacije, prejete v sodelovanju z AIM.

3. Aktivni angažma pri kapitalskih naložbah

Na globalni ravni matična družba skupine Allianz, Allianz SE, začne dialog z izbranimi podjetji, v katera vlaga, in kjer prepozna sistemska tveganja ESG. Cilj je okrepiti obvladovanje tveganj ESG v podjetjih, v katera vlaga, da bi se izboljšali splošni rezultat njihove trajnosti. Postopek konkretnejših sprememb lahko traja več let, vendar je koristen tako za udeležence kot za izboljšanje postopkov upravljanja tveganj ESG. Allianz SE na koncu ne bi mogel prispevati k pozitivnim spremembam, če bi samodejno umaknil svoje naložbe, ne da bi poskušal vplivati ​​na izboljšanje v procesu na področju trajnosti. Če se ta angažma izkaže za neuspešnega, se lahko Allianz SE tudi odpove določenim naložbam oziroma nekaterim izdajateljem. Kar zadeva glasovanje, glasovalne pravice uveljavljajo upravitelji premoženja, ki upravljajo lastniški kapital v imenu skupine Allianz.

Družba nima kvalificiranega deleža in nobenega drugega pomembnega deleža v osnovnem kapitalu katere koli družbe v portfelju.

Skladno s svojo politiko sodelovanja družba praviloma ne sodeluje na skupščinah družb v portfelju, če pa se družba kljub temu odloči sodelovati na glavni skupščini družbe glede na objavljeni dnevni red in predlog odločitev, bo to storila prek pooblaščenih oseb ali upraviteljev premoženja ter skladno z ustreznimi predpisi Republike Hrvaške z aktivnim spodbujanjem trajnostne rasti in tveganj, povezanih s trajnostjo, ter skladno s politiko ESG skupine Allianz.

4. Nekateri sektorji in podjetja so izključeni iz naložbenega portfelja družbe – merila za izjeme

Družba in upravitelj premoženja upoštevata sprejeta merila skupine Allianz glede sektorjev in podjetij, ki so izključeni iz naložbenih odločitev oziroma iz sredstev v upravljanju.

Merila za izvzetje določenih sektorjev in podjetij iz naložbenega portfelja obsegajo:

(1) izključitve zaradi kontroverznega orožja izključene so družbe, ki same (neposredno) ali prek subjektov, ki jih nadzorujejo (vsaj 50-odstotni delež, posredno) z razvojem, proizvodnjo, vzdrževanjem in trgovanjem s prepovedanim orožjem skladno z naslednjimi mednarodnimi konvencijami:

 •  protipehotne mine – kot je opredeljeno v 2. členu Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min ter o njihovem uničenju (Ottawski sporazum),
 • kasetno strelivo – kot je opredeljeno v 2. členu Konvencije o kasetnem strelivu,
 • biološko in toksično orožje – kot je opredeljeno v I. členu Konvencije o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju (Konvencija o biološkem orožju),
 • kemično orožje – kot je opredeljeno v II. členu Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Konvencija o kemičnem orožju),

(2)    izključitve naložb v poslovne modele, povezane s proizvodnjo, ali katero koli drugo poslovanje ali poslovno sodelovanje v zvezi s premogom – izključitev obsega:

 • podjetja, ki ustvarjajo 30 % (25 % na dan 31. decembra 2022) ali več prihodkov od pridobivanja termalnega premoga,
 • podjetja, ki proizvedejo 30 % (25 % na dan 31. decembra 2022) ali več električne energije od pridobivanja termalnega premoga, in/ali,
 •  načrtujejo povečanje zmogljivosti pridobivanja termalnega premoga za več kot 0,3 gigavatov (GW).

Izključena so podjetja, ki se ukvarjajo z nekonvencionalno proizvodnjo nafte in plina.

(3) omejitve naložb v nekatere vrste državnih obveznic iz držav, povezanih z resnimi kršitvami človekovih pravic in pomembnimi težavami, povezanimi s tveganji ESG,

(4) izključitve in omejitve posameznih izdajateljev, ki so izpostavljeni visokim tveganjem ESG zaradi poskusov aktivnega angažmaja skozi politiko sodelovanja s politiko udeležbe, pri čemer angažma ni bil uspešen.

5. Tveganja podnebnih sprememb in razogljičenje

Preprečevanje nadaljnjega globalnega segrevanja in ublažitev podnebnih sprememb je glavna prednostna naloga družbe Allianz SE. Da bi to dosegli, je družba Allianz SE predana pomagati doseči cilje Pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015 in je prepričana, da je za dosego teh ciljev potrebno hitro razogljičenje svetovnega gospodarstva v smeri ničelne neto stopnje izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Družba Allianz SE prepoznava podnebna tveganja in upravlja tveganja in priložnosti v zvezi s podnebjem, kot sledi:

 • Zavezuje se, da bo najpozneje do leta 2040 popolnoma odpravila poslovne modele, povezane s proizvodnjo, ali katero koli drugo dejavnost, povezano s premogom, ali poslovna sodelovanja, povezana s premogom, iz portfelja zavarovalnih naložb. Družba Allianz SE bo znižala prag tolerance s sedanjih 30 % na 0 % najkasneje do leta 2040. Naslednji korak je zmanjšanje na 25 % do konca leta 2022.
 • Družba Allianz SE je ena od ustanoviteljic Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA) Združenih narodov in se je zavezala, da bo portfelj zavarovalnih naložb usklajen z najvišjim dvigom temperature do 1,5 °C oziroma ničelno neto stopnjo izpustov toplogrednih plinov do leta 2050.

Kot prvi korak k doseganju ničelne neto stopnje izpustov toplogrednih plinov je cilj družbe Allianz SE do leta 2025 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov iz naložb v delnice in korporativne obveznice za 25 % v primerjavi z letom 2019. Poleg tega bo do leta 2025 portfelj nepremičnin družbe Allianz SE skladen z zastavljenim ciljem najvišjega dviga temperature do 1,5 °C, opredeljenim s Pariškim sporazumom.

Družba kot del skupine Allianz sledi vsem opisanim merilom in načelom ter izvaja politike, povezane z vključevanjem tveganj na področju trajnosti v svoj postopek odločanja o naložbah.

Poleg tega menimo, da je treba poudariti, da je AIM kot specializirana naložbena družba na ravni skupine Allianz vključena v postopek izbire naložbenih skladov za produkte življenjskih zavarovanj, kjer zavarovalec prevzame naložbeno tveganje (tako imenovani unit-linked produkti ali UL) in s tem prevzame tudi tveganje trajnosti skladov ali drugih instrumentov, v katere je vložena zavarovalna premija. Skladno z določenimi pravili AIM pričakuje, da bodo bili upravitelji skladov, ki upravljajo premoženje unit-linked produktov, podpisniki Načela odgovornega vlaganja (PRI) ali bodo imeli vzpostavljeno lastno politiko ESG. Na ravni skladov AIM upošteva tveganja na področju trajnosti na podlagi The Morningstar Sustainability Rating, ki ocenjuje stopnjo tveganja na področju trajnosti glede na skupino podobnih in/ali enakih skladov.

Pri razvoju novih unit-linked produktov družba sodeluje z AIM pri postopku izbire naložbenih skladov ob upoštevanju trajnosti in z njo povezanih tveganj.

Poleg tega je upravljanje tveganj v družbi opredeljeno z internimi akti, ki med drugim prepoznavajo tveganja ESG kot transverzalna tveganja, ki ne predstavljajo posamezne kategorije tveganj, ampak povzročijo učinek, ki ga lahko povzroči eno ali več okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, ki jim je podjetje izpostavljeno. Ta tveganja ESG so integrirana v celovit sistem anticipativnega nadzora, upravljanja in poročanja družbe.

Za več informacij o sistemu upravljanja tveganj ESG v naložbenih procesih družbe Allianz SE si oglejte poročilo Group Sustainability Report in ESG Integration Framework.