Zaščita vaše zasebnosti je za nas zelo pomembna in z osebnimi podatki vedno ravnamo odgovorno. Želimo zagotoviti, da bodo naša sporočila, ki lahko vsebujejo zaupne informacije, dosegla prav vas.

Z uveljavitvijo splošne uredbe o varstvu podatkov so se postrožila pravila koriščenja osebnih podatkov. Vsak podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, šteje za osebni podatek. Osebni podatki so torej lahko ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-naslov, EMŠO, podrobnosti iz police in podobno. Na teh straneh lahko najdete vse informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov in zaščiti pravic v zavarovalnici Allianz.​

Klavzula o obveščenosti zavarovalca

Informacije za zavarovalca

Te informacije za zavarovalca se skupaj s pogoji zavarovanja, ki veljajo za posamezno zavarovalno pogodbo, štejejo za sestavni del pogodbe o zavarovanju.

Skladno z veljavnimi določbami Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) družba Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica kot zavarovalnica pred sklenitvijo zavarovanja seznanja zavarovalca z naslednjimi informacijami:

Naziv zavarovalnice je: Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje

Sedež podjetja: Heinzelova 70, 10 000 Zagreb

Sodni register trgovinskega sodišča v Zagrebu: MBS 080004103; DŠ 23759810849

Dovoljenje za sklepanje in izpolnjevanje pogodb o življenjskem in neživljenjskem zavarovanju na podlagi sklepa hrvaške agencije za finančni nadzor: Razred UP/I-453-02/06-30/50, številka registra 326- 112-07-10.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju: objavljeno na spletnem mestu www.allianz.hr.

E-naslov in spletna stran:  osiguranje@allianz.hrwww.allianz.hr,

Naziv podružnice: Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica.

Sedež podružnice: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana

Sodni register okrožnega sodišča v Ljubljani: MŠ: 8202893000, Davčna številka: 67112510

E-naslov in spletna stran: info@allianz-slovenija.si in www.allianz-slovenija.si

Nadzorni organi

Nadzorna organa, odgovorna za nadzor zavarovalniških družb, sta Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev, Miramarska 24b, 10 000 Zagreb, in Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana – skladno s slovenskimi predpisi.

Pogoji zavarovanja in zavarovalna pogodba so vedno napisani v slovenskem jeziku.

Ponudba in sklenitev zavarovalne pogodbe

Zavarovalna pogodba se sklepa na osnovi ponudbe. Ponudba je sestavni del zavarovalne pogodbe.

Pisna ponudba za sklenitev zavarovalne pogodbe, sestavljena za zavarovalca, zavezuje ponudnika za obdobje 8 (osem) dni od dneva prejema ponudbe s strani zavarovalca, v primeru da je potreben zdravniški pregled pa za obdobje 30 (trideset) dni. Če zavarovalnica v navedenih rokih ne zavrne ponudbe, ki ne odstopa od njenih pogojev za predlagano zavarovanje, se šteje, da je ponudbo sprejela in je pogodba sklenjena. V takem primeru se šteje, da je pogodba sklenjena, ko ponudba prispe na zavarovalnico.

Zavarovalna pogodba se šteje kot sklenjena s sprejemom ponudbe. Pogodbeno razmerje iz naslova zavarovanja lahko nastane tudi s samim plačilom premije. Pogodba o življenjskem zavarovanju se šteje kot sklenjena s podpisom zavarovalne police.

Zavarovalec lahko odstopi od pogodbe o življenjskem zavarovanju najpozneje v 30 dneh od datuma prejema obvestila zavarovalnice o sklenitvi pogodbe, pri čemer zavarovalec ne prevzema obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Trajanje zavarovalne pogodbe

Zavarovalna pogodba se običajno sklene kot pogodba z določenim rokom trajanja ali za nedoločen čas, v katerem se zavarovanje nadaljuje iz leta v leto. Življenjsko zavarovanje lahko traja tudi vse življenje. Trajanje zavarovalne pogodbe se določi pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe in je navedeno na ponudbi ter zapisano na zavarovalni polici.

Začetek obveznosti zavarovalnice po zavarovalni pogodbi urejajo pogoji zavarovanja.

Višina zavarovalne premije in podrobnosti o plačevanju

Višina zavarovalne premije, način in trajanje plačevanja zavarovalne premije, višina prispevka, če je primerno, višina davkov ter drugi stroški in nadomestilo so določeni v ponudbi in/ali zavarovalni polici.

Če je v pogojih zavarovanja opredeljena pristojbina za obročno plačevanje, je doplačilo za obročno plačevanje letne premije določeno s cenikom zavarovanja in navedeno na obrazcu ponudbe za sklenitev zavarovalne pogodbe ali v zavarovalni polici.

Svetovanje glede zavarovalnega produkta

Zavarovalnica ne izvaja svetovanja glede zavarovalnega produkta, ki ga prodaja.

Izpolnitev obveznosti zavarovalnice

Zavarovalnica se zavezuje izplačati nadomestilo škode/zavarovalnino ob izpolnitvi pogojev, določenih z veljavnimi in relevantnimi splošnimi pogoji zavarovanja.


POGOJI TRAJANJA IN PRENEHANJA POGODBE

Pogoje trajanja in prenehanja pogodbe določajo pogoji sklenjenega zavarovanja. V primeru zavarovalne pogodbe, sklenjene na daljavo, lahko zavarovalec brez navedbe razlogov za prenehanje prekine pogodbo v 14 dneh od sklenitve.

Mednarodni omejitveni ukrepi – sankcije

Zavarovalnica ni zavezana nuditi kritja, izplačati škode ali kakršnega koli drugega nadomestila na osnovi zavarovalne pogodbe, če bi bila zavarovalnica zaradi tega kritja, izplačila škode ali kakršnega koli drugega nadomestila na podlagi zavarovalne pogodbe podvržena kakršnim koli sankcijam, prepovedim ali omejitvam na osnovi veljavnih sklepov Združenih narodov, ekonomskih ali trgovinskih sankcij, zakonov ali regulativ Evropske unije, Združenega Kraljestva in Združenih držav Amerike.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna zbirati podatke in izvajati ukrepe poglobljene analize zavarovalca/zavarovanca z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter poročati Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in drugim pristojnim državnim organom.

V okviru poglobljene analize je treba določiti podatek o politični izpostavljenosti osebe na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki pravi: Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

a)    voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;

b)    izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;

c)     člani vodstvenih organov političnih strank;

d)    člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;

e)    člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;

f)      vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;

g)    člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;

Ožji družinski člani osebe iz 3. odstavka tega člena so:

 1. zakonec ali zunajzakonski partner,
 2. starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci osebe iz 3. odstavka tega člena so:

 1. vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo;
 2. fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

Enotni standard poročanja – CRS (angl. Common Reporting Standard)

Družba Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, je v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZdavP-2) dolžna zbirati podatke o državi, v kateri je stranka davčni zavezanec, in tuji davčni številki. Skladno z Večstranskim sporazumom med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih (CRS) je družba Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica dolžna dostavljati zbrane podatke o stranki Ministrstvu za finance, Finančni upravi, ki bo posredovala zahtevane informacije pristojnim organom držav podpisnic Sporazuma.

Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini (FATCA – angl. Foreign Account Tax Compliance Act)

Skladno z določbami Zakona davčnem postopku (ZdavP-2) in na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju zakona FATCA (BUSSDP), ki je začel veljati 1. julija 2014, je družba Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica zavezana zbirati podatke o finančnih računih ameriških rezidentov oziroma državljanov z namenom preprečevanja davčnih utaj in zbrane podatke posredovati Ministrstvu za finance, Finančni upravi, ki bo posredovala zahtevane informacije pristojnim organom v ZDA. Če je najden kazalnik, ki nakazuje na povezavo z ZDA ali spremenjene okoliščine pripeljejo do tega, da je enega ali več kazalnikov, ki kažejo na ZDA, mogoče povezati z računom oziroma zavarovalno pogodbo, bo družba Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica to zavarovalno pogodbo obravnavala enako kot tiste, o katerih se poroča ZDA. Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica bo med obdelovanjem podatkov delovala skladno z določbami Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru sprememb podatkov v zavarovalni pogodbi je družba Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica skladno s svojimi zakonskimi pooblastili pri izvajanju poglobljene analize stranke skladno s CRS in FATCA zavezana ponovno pridobiti določene podatke z namenom ugotavljanja statusa CRS in FATCA.

Več o predpisih FATCA in CRS lahko najdete v uradnih državnih glasilih ter na spletnih straneh Davčne uprave ZDA (IRS) in Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije.

Zavarovalec mora nemudoma obvestiti zavarovalnico o vseh spremembah navedenih podatkov.

DOSTAVA DOKUMENTACIJE IN OBVESTIL

Zaradi sklenitve poslovnega odnosa družba Allianz zbira vaše (podatki sklenitelja zavarovanja / zavarovalca) kontaktne podatke (poštni naslov, e-poštni naslov in številka mobilnega telefona) za namene kontaktiranja v zvezi s posredovanjem dokumentacije v zvezi s sklenjeno zavarovalno pogodbo ali izvedeno storitvijo in/ali za obveščanje o dogodkih ter dejstvih, pomembnih za sklenitev pogodbe in/ali izvajanje storitev, pa tudi o dogodkih in dejstvih, ki bi lahko vplivali na vaše pravice in/ali obveznosti po že sklenjeni/ih pogodbi/ah.

Dolžni ste nam posredovati točne in resnične kontaktne podatke ter nemudoma obvestiti družbo Allianz o kakršni koli spremembi predhodno posredovanih podatkov, saj odgovarjate za škodo, ki nastane družbi Allianz zaradi posredovanja napačnih podatkov in/ali ker družbe Allianz niste obvestili o spremembi podatkov.

Allianz vam bo poslal dokumentacijo, obvestila in informacije v zvezi s posameznimi pogodbami in/ali drugimi izvedenimi storitvami (npr. obdelava škodnih zahtevkov), po naslednjih kanalih:

 • po elektronski pošti ali
 • pisno na naslov prebivališča ali
 • pisno na naslov, ki ste ga navedli družbi Allianz kot naslov za dostavo obvestil ali
 • prek mobilnega telefona
 • prek spletne strani www.allianz-slovenija.si.

Predpogodbeno in pogodbeno dokumentacijo vam bo Allianz predložil v fizični oz. papirni obliki, razen če ste izbrali dostavo na trajnem nosilcu podatkov po elektronski pošti ali dostavo prek spletnega mesta Allianz. Druga obvestila v zvezi s sklenjeno zavarovalno pogodbo, katerih oblika, roki in način dostave niso zakonsko določeni, Allianz dostavi po kanalu, za katerega meni, da je najbolj primeren za namene dokumentacije/ obvestila, in v skladu z njegovim legitimnim interesom; v tem primeru lahko vedno podate ugovor na način, ki je opisan v 4. točki Informacij o obdelavi osebnih podatkov.

V primeru, da nas niste obvestili o spremembi vaših kontaktnih podatkov, se šteje, da je bilo obvestilo pravilno poslano, če je poslano na zadnji zabeleženi kontaktni podatek, ki ste ga posredovali družbi Allianz.

Informacije o pritožbah in reševanju sporov

Stranki se strinjata, da bosta vse spore, ki izhajajo iz zavarovalnega razmerja, poskušali reševati po mirni poti.

 1. Zavarovalec, zavarovanec in uporabnik zavarovanja so dolžni brez odlašanja obvestiti zavarovalnico o vseh spornih vprašanjih, pritožbah in nesporazumih, ki izhajajo iz zavarovalnega razmerja.
 2. Obvestilo iz predhodne točke te klavzule, iz katerega mora biti jasno razvidna vsebina obvestila, podpis pošiljatelja obvestila in datum obvestila, mora vlagatelj posredovati v pisni obliki.
 3. Zavarovalec, zavarovanec ali uporabnik zavarovanja iz zavarovalne pogodbe lahko pritožbo zoper odločitev ali ravnanje zavarovalnice vloži v prostorih zavarovalnice ustno na zapisnik (ob pogoju prisotnosti vlagatelja in prejemnika pritožbe) ali pa jo posreduje pisno:
 • po pošti na naslov: Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana;
 • po e-pošti na e-naslov: pritozbe@allianz-slovenija.si;
 • osebno na prodajnem mestu zavarovalnice.

Pritožba mora vsebovati:

 • ime, priimek in naslov vlagatelja pritožbe kot fizične osebe ali njegovega pravnega zastopnika oziroma naziv podjetja, sedež ter ime in priimek odgovorne osebe oz. vlagatelja pritožbe, ki je pravna oseba,
 • razloge za pritožbo in zahteve vlagatelja pritožbe,
 • dokaze, s katerimi se potrjujejo navedbe iz pritožbe, kadar jih je mogoče priložiti, lahko pa vsebuje tudi dokumente, ki niso bili preučeni v postopku, v katerem je bil sprejet sklep, na katerega se nanaša pritožba, ter tudi predloge za pridobivanje dokazov,
 • datum, ko je bila pritožba vložena, in podpis vlagatelja pritožbe oziroma osebe, ki ga zastopa,
 • pooblastilo za zastopanje, kadar je pritožba vložena po pooblaščencu.

Pritožbe razrešuje pristojna organizacijska enota zavarovalnice. Zavarovalnica mora na pritožbo odgovoriti najpozneje v 15 dneh od datuma prejema pritožbe, na pisno prejete pritožbe pa mora poslati pisni odgovor stranki. Če je pritožba vložena po elektronski pošti ali če vlagatelj to zahteva, se odgovor na pritožbo lahko pošlje po elektronski pošti.

V primeru nestrinjanja z dokončno odločitvijo o pritožbi v notranjem pritožbenem postopku zavarovalnice ali če zavarovalnica o pritožbi ne odloči v 30 dneh po prejemu le-te, se lahko postopek nadaljuje tako, da:

 • vložite pritožbo pri varuhu dobrih poslovnih običajev v zavarovalništvu pri Slovenskem zavarovalnem združenju, pravnem zastopniku zavarovalnice, zaradi kršenja kodeksa zavarovalniške in pozavarovalniške etike,
 • sprožite postopek za mirno razrešitev spora pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja,
 • vložite tožbo na pristojnem sodišču.

 

Informacije za pogodbe, sklenjene na daljavo

Za pogodbo, sklenjeno na daljavo, velja zavarovalna pogodba, sklenjena s prodajo na daljavo oziroma kadar se izključno uporablja eno ali več sredstev oddaljenega komuniciranja. V tem primeru se zavarovalec z zavarovalnico kot finančno institucijo in trgovcem ter z zavarovalno pogodbo kot finančno storitvijo seznani prek zavarovalnih pogojev, informacij o ponudbi in zavarovalni polici, kakor tudi prek teh informacij.

V primeru zavarovalnih pogodb, sklenjenih na daljavo, lahko zavarovalec brez navedbe razlogov za prenehanje prekine pogodbo v 14 dneh od sklenitve. Pogodba preneha z obvestilom zavarovalnici v pisni obliki pred potekom roka za prekinitev pogodbe. Zavarovalnica bo začela z izpolnjevanjem svoje obveznosti oziroma bo kritje nastalo pred iztekom roka za enostransko prekinitev izključno z izrecnim soglasjem zavarovalca. Zavarovalec nima pravice do enostranske prekinitve pogodbe o zavarovanju potnikov in prtljage ali drugih zavarovalnih pogodb, sklenjenih za obdobje, krajše od enega meseca.

Veljavno pravo

Za zavarovalno pogodbo se uporablja pravo Republike Slovenije.

Veljavna zakonodaja pri pogodbah z mednarodnim elementom

Če ima zavarovalec kot fizična oseba redno prebivališče izven RS, je za zavarovalno pogodbo pristojna zakonodaja, ki sta jo pogodbeni stranki soglasno izbrali in je opredeljena v zavarovalni ponudbi oziroma polici. Pri pogodbah z mednarodnim elementom, skladno z Uredbo (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008, o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja:

 • velja zakonodaja katere koli države, v kateri obstaja tveganje v času sklepanja pogodbe;
 • velja zakonodaja države, v kateri ima zavarovalec običajno prebivališče;
 • v primeru življenjskega zavarovanja velja zakonodaja države članice, katere državljan je zavarovalec.

Zavarovalnica predlaga, da se kot pristojna zakonodaja izbere zakonodaja države, ki predpisuje obveznost sklepanja zavarovalne pogodbe, oziroma zakonodaja Republike Slovenije.​

Informacije o obdelavi osebnih podatkov (IOOP)

Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, smo kot del Skupine Allianz pooblaščeni za sklepanje in izpolnjevanje pogodb o življenjskem in neživljenjskem zavarovanju na podlagi sklepa Hrvaške agencije za finančni nadzor. Pri opravljanju svoje dejavnosti zbiramo in obdelujemo osebne podatke uporabnikov naših storitev ter pri tem spoštujemo vse veljavne zakone in predpise, kakor tudi skrbimo za točnost, popolnost in varnost podatkov.

Odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov

Družba Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, je skladno z veljavnimi predpisi imenovala odgovorno osebo za varovanje osebnih podatkov, na katero se lahko obrnete v zvezi z vsemi vprašanji, povezanimi z obdelavo vaših osebnih podatkov in uveljavljanjem vaših pravic do varovanja osebnih podatkov. Stik: dpo.slovenija@allianz-slovenija.si ali telefon: 080 25 23.

1. Kdo izvaja obdelavo osebnih podatkov?

Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, Zagreb, DŠ: 23759810849, izvaja obdelavo vaših osebnih podatkov, kot to predpisujejo zakon in predpisi o varovanju osebnih podatkov. Družba Allianz Hrvatska d.d. kot taka šteje za upravljavca pri obdelavi osebnih podatkov in določa namen in sredstva obdelave osebnih podatkov ter je odgovorna za zaščito in uporabo osebnih podatkov v papirni ali elektronski obliki.

2. Katere osebne podatke zbiramo?

Zbrani osebni podatki so odvisni od vrste zavarovalne pogodbe, ki jo sklepate ali nameravate skleniti, ter od zahtevka za uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja. V prvi vrsti gre za osnovne osebne podatke, brez katerih z vami ne moremo skleniti zavarovalne pogodbe (ime, priimek, naslov, podatke za stik, datum rojstva, spol in podatke o vašem osebnem dokumentu ter v zakonsko določenih primerih njegovo morebitno kopijo).

Določene podatke (telefonska številka, številka mobilnega telefona, elektronski naslov ipd.) potrebujemo, da bomo lahko v času našega pogodbenega razmerja stopali z vami v stik na najlažji in najbolj enostaven način. Obveščali vas bomo o okoliščinah in dogodkih, pomembnih za sklepanje pogodb ali izvajanje storitev po že sklenjenih pogodbah, oziroma o tistih dejstvih, ki bi lahko bila pomembna za vaše pravice in obveznosti po že sklenjenih pogodbah.

Nekatere podatke potrebujemo za izvajanje pogodb, katerih pogodbena stranka ste, nekatere pa zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo.

Glede na razlog, zakaj vaše podatke potrebujemo, so kategorije podatkov, ki jih lahko zbiramo, naslednje:

 • osnovni osebni podatki (ime, priimek, naslov, številka mobilnega telefona, e-naslov, datum rojstva, spol in podatke o vašem osebnem dokumentu ter v izjemnih primerih njegovo morebitno kopijo);
 • podatki o izobrazbi in delovnih izkušnjah;
 • podatki o načrtovanih potovanjih in potnih stroških;
 • podatki v zvezi z družino, socialnim stanjem in življenjskim slogom;
 • podatki o delovnem mestu in vašem delu;
 • podatki v zvezi z vašim zdravjem in odsotnostjo z delovnega mesta;
 • finančni podatki;
 • preverjanje identitete in pregled stranke skladno z zakonodajo s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
 • podatki o premoženju, ki se zavaruje;
 • ostali podatki in javne listine.

3. Kako bomo uporabljali osebne podatke

Osebne podatke obdelujemo z namenom sklenitve ali izpolnitve vaše zavarovalne pogodbe, izpolnitve naših zakonskih obveznosti in/ali na podlagi našega zakonitega interesa. Če veljavni zakonski predpisi od nas to zahtevajo, bomo v določenih primerih dodatno prosili za vašo izrecno privolitev.

Osebne podatke v prvi vrsti zbiramo neposredno od vas, in sicer med sklepanjem pogodbe in med samim trajanjem pogodbe, s pomočjo obrazcev, po telefonu ali elektronski pošti. Podatke o vas lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih virov, od tretjih oseb, kot so naši poslovni partnerji, zavarovalni zastopniki, zavarovalni posredniki, državni organi, druge zavarovalnice in združenja, cenilci, odvetniki in finančne institucije. Podatke lahko pridobimo tudi ob vaši registraciji ali aktivaciji/uporabi naših spletnih storitev, mobilnih storitev ali aplikacij (npr. Moj Allianz).

4. Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke?

Osebne podatke zbiramo med sklepanjem, da bi ocenili vaše zahteve in potrebe ali ugotovili ustreznost oziroma primernost nekaterih produktov glede na vaše posebne okoliščine. V času našega pogodbenega razmerja jih zberemo z namenom uresničevanja pravic in obveznosti iz zavarovalne pogodbe.

Vaša dolžnost je, da nam zagotovite točne in resnične osebne podatke ter informacije, ki jih potrebujemo za sklepanje pogodb in so pomembne za oceno tveganja, mi pa smo dolžni v nadaljevanju skrbeti za njihovo točnost in zbirati le podatke, ki so resnično potrebni za namene obdelave.

Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo z namenom sklenitve in izpolnjevanja zavarovalne pogodbe, so potrebni za:

 • informativne izračune zavarovalnih premij;
 • obdelavo ponudbe v smislu ocene sprejemljivosti tveganja, ki ga prevzamemo pri zavarovanju, pod pogoji in za določanje zneska zavarovalne premije;
 • oceno, ali je mogoče zavarovalno pogodbo med pogodbenim razmerjem spremeniti in pod katerimi pogoji;
 • obravnavo škodnega zahtevka ali uveljavljanje naših pravic iz zavarovalne pogodbe, kar vključuje povračilo regresov, dolgov ali zavarovalne premije;
 • upravljanje zavarovalnih pogodb ter zagotavljanje točnosti in ažurnosti vaših podatkov.

Zavarovalno dejavnost opravljamo skladno s pravili stroke in predpisi, ki jo urejajo, zato zbiramo in obdelujemo določene podatke z namenom izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti, in sicer:

 • predpogodbenih obveznosti skladno z Zakonom o zavarovalništvu, kot je preverjanje vaših zahtev in potreb pred podpisom pogodbe ali preverjanje ustreznosti naložbenega zavarovalnega produkta za vas, vse pa s ciljem upoštevanja predpisov o distribuciji zavarovanja že pri obravnavi vaše ponudbe ali informativnega izračuna zavarovalne premije;
 • obveznosti skladno z Zakonom o računovodstvu, Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, FATCA in CRS zaradi obvezne samodejne izmenjave informacij o finančnih računih in obveznosti spoštovanja mednarodnih omejitvenih ukrepov;
 • obravnave pritožb in ugovorov v zvezi s sklepanjem in izvajanjem zavarovalnih pogodb;
 • obveznosti razdelitve tveganja s pomočjo pozavarovanja in sozavarovanja ali drugih zakonskih obveznosti.

Če nam ne posredujete katerega koli podatka, ki ga potrebujemo za sklenitev ali izpolnjevanje naše zavarovalne pogodbe ali izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, ne bomo mogli izpolniti svojih zakonskih ali pogodbenih obveznosti in tako ne bomo mogli skleniti pogodbe z vami. Nekatere obdelave osebnih podatkov veljajo za naš zakoniti interes. Za takšno obdelavo veljajo posebna pravila, ki vam omogočajo kadar koli nasprotovati takšni obdelavi in oblikovanju profila, ki temelji na njej. V tem primeru ne bomo več obdelovali vaših podatkov na podlagi zakonitega interesa, razen če dokažemo, da obstajajo prepričljivi zakoniti interesi za obdelavo, ki presegajo vaše interese, pravice in svoboščine. Za svoj zakoniti interes štejemo:

 • kontaktiranje po elektronski pošti ali mobilnem telefonu, zato da vas najhitreje in najlažje obvestimo o dogodkih in dejstvih, ki so pomembni za vaše že sklenjene zavarovalne produkte in o tistih dogodkih in dejstvih, ki bi lahko imela vpliv na vaše pravice in/ali obveznosti iz obstoječih zavarovalnih produktov (npr. obstoj preplačila ali dolga po zavarovalni pogodbi, kontaktiranje stranke glede obnove ali nadaljevanja zavarovanja);
 • preverjanje zadovoljstva s storitvijo, ki vam jo zagotavljamo, in sicer prek dostopnih kontaktnih podatkov, in
 • preprečevanje in odkrivanje zavarovalniških poneverb ali prevar.

Zakoniti interes tretjih oseb uveljavljamo, ko si izmenjujemo informacije z drugimi zavarovalnicami, da bi odkrili ali preprečili poneverbe in goljufije pri zavarovanju.

Soglasje

Za določene obdelave vaših podatkov bomo od vas zahtevali soglasje. V tem primeru vas bomo vnaprej obvestili o razlogih za takšno obdelavo in zaprosili za vaše soglasje.

Vaše soglasje bomo na primer potrebovali:

 • za potrebe trženja, da bi ostali v stiku in vas občasno seznanili s ponudbami, izdelki in storitvami, ki jih želite ali ki ustrezajo vašim zahtevam in potrebam. Vaše soglasje lahko kadar koli umaknete in takrat bomo nemudoma prenehali z obdelavo za te namene.

Za soglasje vas bomo prosili jasno in nedvoumno s pojasnilom, zakaj ga potrebujemo. Soglasje lahko kadar koli prekličete, vendar pa preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem.

Preklic soglasja lahko izvršite: s klicem na telefonsko številko 080 25 23; z izpolnitvijo obrazca, dostopnega na strani www.allianz-slovenija.si, ki ga pošljete po pošti na sedež družbe ali na e-naslov info@allianz-slovenija.si ali neposredno vročite v kateri koli poslovalnici Allianz.

5. Avtomatizirana obdelava osebnih podatkov, vključno s profiliranjem

Če bomo znesek premije za zavarovalno polico izračunali s samodejno obdelavo vaših podatkov, vas bo o tem obvestil zavarovalni zastopnik med sklepanjem zavarovalne pogodbe in vam bo omogočil, da o tej odločitvi izrazite svoje stališče ali temu ugovarjate.

Samodejno obdelavo uporabljamo, ko na podlagi vaših osebnih podatkov, na primer lokacije zavarovane nepremičnine, ocenimo višino tveganja za nastanek zavarovalnega primera in s tem določimo vašo zavarovalno premijo. Na ta način boste morda lahko pridobili ugodnejšo zavarovalno ponudbo ali se seznanili z dejstvi, ki kažejo na dodatna tveganja na vaši strani in ki vplivajo na višino zavarovalne premije.

Samodejno obdelavo podatkov uporabljamo za sklepanje zavarovalnih pogodb prek spleta – spletne trgovine. Tudi tam boste dobili informacije o tem, kako vaši osebni podatki, ki ste jih vnesli, vplivajo na izračun premije. V vsakem primeru vam bomo pojasnili potek avtomatizirane obdelave podatkov in če želite, se lahko o tem pogovorite z enim od naših zaposlenih.

6. Kdo bo imel dostop do vaših osebnih podatkov?

Zagotavljamo vam, da vaše podatke obdelujemo le na način, ki je skladen z namenom, za katerega so bili zbrani, kot je opisano v 4. poglavju teh informacij, in če je za ta namen potrebno, bodo do vaših podatkov imeli dostop tudi:

 • zavarovalni distributerji;
 • hrvaški in slovenski državni organi v skladu z zakonskimi obvezami družb Allianz Hrvatska d.d. in Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica, davčne oziroma finančne uprave, pravosodni in drugi državni organi in revizorske družbe;
 • podjetja kot ponudniki storitev asistence in obdelave škodnih zahtevkov;
 • ponudniki IT-rešitev, tiskanja ali dostave;
 • druge zavarovalnice za potrebe preprečevanja goljufij ali obveznosti na podlagi mednarodnih pogodb in konvencij;
 • zavarovalnice za potrebe pozavarovanja, sozavarovanja ali potrebe prevzemanja presežka tveganj;
 • tehnični svetovalci, strokovnjaki, odvetniki, medicinski izvedenci ali izvedenci druge stroke, cenilci, servisi, finančne ustanove, zdravstvene ustanove, tržni in drugi poslovni partnerji.

Vsi, razen državnih organov, obdelujejo osebne podatke izključno po navodilih družbe Allianz Hrvatska d.d. in v skladu s pogodbo, ki smo jo sklenili z njimi.

7. Kje se bodo obdelovali moji osebni podatki?

Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo znotraj ali zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) s strani obdelovalcev, ki so našteti pod 6. točko. Njihova odgovornost ter obveza varovanja osebnih podatkov in zaščite njihove zaupnosti sta določeni s pogodbenim razmerjem in sta v skladu z vsemi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi ter zakonskimi predpisi, ki urejajo varovanje podatkov.

Vaši osebni podatki ne bodo dostopni nikomur, ki za ta namen nima pooblastila družbe Allianz Hrvatska d.d., razen v primeru, ko razkritje osebnih podatkov temelji na zakonski obveznosti upravljavca (npr. ko jih nadzorni ali drugi organi lahko zahtevajo na podlagi zakona).

Vsak prenos vaših osebnih podatkov izven EGP za obdelavo s strani podjetja iz Skupine Allianz bo potekal na podlagi zavezujočih poslovnih pravil družbe Allianz (Allianz BCR), ki zagotavljajo ustrezno varstvo osebnih podatkov in so pravno zavezujoča za vse družbe v Skupini Allianz.

Poslovna pravila družbe Allianz in seznam vseh podjetij v Skupini Allianz, ki so usklajena in zavezana tem pravilom, so na voljo na spletnem mestu www.allianz.hr. Obdelavi in prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na poslovnih pravilih družbe Allianz, lahko ugovarjate s pošiljanjem pritožbe na e-naslov privacy@allianz.com.

Kadar se za prenos podatkov zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ne uporabljajo zavezujoča korporativna pravila družbe Allianz, bomo ukrepali za zaščito osebnih podatkov, kot to delamo tudi znotraj EGP. O varnostnih ukrepih, ki jih uporabljamo (npr. standardne pogodbene klavzule), lahko izveste več tako, da stopite v stik z nami, kot je opisano v 12. poglavju teh informacij.

8. Kakšne pravice imam v zvezi s svojimi osebnimi podatki?

Skladno s predpisi, imate:

 • pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, do informacij o izvoru osebnih podatkov, do razlogov za obdelavo ter informacij o vodji obdelave, izvajalcih obdelave in prejemnikih, ki so jim vaši podatki razkriti ali jim bodo razkriti;
 • pravico do preklica svoje privolitve kadar koli, če osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve;
 • pravico popraviti ali dopolniti svoje osebne podatke, da bodo vedno točni;
 • pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov, ko ti več niso potrebni za zgoraj navedene namene;
 • pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov v določenih okoliščinah, na primer ko ugovarjate točnosti osebnih podatkov, in sicer v času preverjanja njihove točnosti;
 • pravico do prenosa osebnih podatkov v strukturirani obliki, kot tudi njihovega prenosa na drugo zavarovalnico;
 • pravico ugovarjati avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov in zoper odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi;
 • pravico vložiti ugovor pri družbi Allianz Hrvatska d.d. ali pristojnemu državnemu organu.

Svoje pravice lahko uveljavljate prek obrazcev na spletni strani www.allianz-slovenija.si in kot je opisano v 12. poglavju.

9. Kako lahko ugovarjam obdelavi svojih osebnih podatkov?

Pod določenimi pogoji, ko je to zakonsko dovoljeno, imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov ali zahtevati prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer če obdelava temelji na naših zakonitih interesih ali neposrednem trženju. Vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati takoj, ko prejmemo vaš zahtevek za prekinitev obdelave, razen če tako obdelavo dopuščajo zadevni zakonski in drugi predpisi. To pravico lahko uveljavite prek obrazcev na spletni strani www.allianz-slovenija.si in kot je opisano v 12. poglavju.

10. Pravica do pritožbe pri nadzornemu organu

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov lahko vložite tudi pri pristojnemu nadzornemu organu Agencije za zaščito osebnih podatkov, Martićeva 14, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška 00385 (0)1 4609 999, www.azop.hr ali kateremu drugemu evropskemu nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov oziroma Informacijskemu pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana, Republika Slovenija 00386 (0)1 230 97 30, gp.ip@ip-rs.si, www.ip-rs.si.

11. Kako dolgo hranimo osebne podatke?

Vaše podatke bomo hranili, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih obdelujemo. Merila, na podlagi katerih določimo obdobje hrambe osebnih podatkov, so namen zbiranja, trajanje zavarovalne pogodbe, zastaranje terjatev in drugih upravičenj ali natančno določena ureditev drugih zakonov, ki nas zavezujejo, da določene podatke hranimo za določeno obdobje. Roki hranjenja osebnih podatkov so podrobno določeni v vsakokrat veljavni zakonodaji na območju Republike Slovenije.

12. Kako lahko stopite v stik z nami?

Če imate kakršna koli vprašanja glede uporabe svojih osebnih podatkov, lahko stopite z nami v stik po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti:

13. Kako pogosto posodabljamo te informacije o uporabi osebnih podatkov?

Informacije o obdelavi osebnih podatkov redno posodabljamo, najnovejša različica pa je vselej na voljo na naši spletni strani www.allianz-slovenija.si. Če pride do kakršnih koli večjih sprememb, ki vas zadevajo, vas bomo o tem neposredno obvestili.

Zadnja sprememba teh informacij: 23. 1. 2023

Obrazci

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov imate kot posameznik pravico, od nas pridobiti potrditev o tem, ali obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, ter, če se takšni podatki obdelujejo, zahtevati kopijo teh podatkov v papirni ali elektronski obliki, podatek o predvidenem obdobju hrambe, prejemnikih osebnih podatkov, obstoju avtomatizirane obdelave osebnih podatkov in o logiki, ki se uporablja, ter katere koli druge informacije, ki se nanašajo na vaše osebne podatke. To je vaša pravica do dostopa, ki je skladna s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Da bi lahko izpolnili vašo zahtevo ter zaradi lažje potrditve osebnih podatkov, ki jih iščete, vas bomo morda prosili za potrditev vaše identitete in za nekatere dodatne informacije. Če želite koristiti svojo pravico do dostopa do informacij, vas prosimo, da izpolnite ta vprašalnik in nam ga vrnete, oziroma nas pisno kontaktirate preko navadne ali elektronske pošte na: Allianz Slovenija, podružnica, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana oz. e-naslov: dpo.slovenija@allianz-slovenija.si.

Pritožbeni postopek

V primeru, če niste zadovoljni z našo odločitvijo, nam svojo pritožbo lahko pošljete na enega od naslednjih načinov:

 • po navadni pošti na naslov: Allianz Slovenija, podružnica, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
 • preko elektronske pošte na e-naslov: pritozbe@allianz-slovenija.si,
 • osebno na prodajnem mestu zavarovalnice.

Obrazec za vnos pritožbe lahko prevzamete tu (pdf).

Vsaka pritožba mora vsebovati:

 • ime in priimek vlagatelja pritožbe ali njegovega zakonitega zastopnika, če je vlagatelj pritožbe fizična oseba, oziroma sedež ter ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe, če je vlagatelj pritožbe pravna oseba,
 • razloge za pritožbo in zahteve vlagatelja pritožbe,
 • dokaze, ki potrjujejo navedbe v pritožbi, kadar jih je mogoč priložiti. Ti lahko vsebujejo tudi dokumente, ki niso bili upoštevani v postopku, v katerem je bila izdana odločba, na kateri temelji pritožba ter predloge za izvedbo dokazov,
 • datum vložitve pritožbe ter podpis vlagatelja pritožbe ali osebe, ki ga zastopa,
 • pooblastilo za zastopanje, kadar je pritožba vložena po pooblaščencu.

Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica je dolžna pisno odgovoriti na pritožbo najkasneje v 15 dneh od njenega prejema.

Za podrobnejše informacije glejte Informacije za zavarovalca

 

Platforma za spletno reševanje sporov SRS

Z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov, ki se uporablja od 9. 1. 2016, je začela delovati Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (platforma SRS). Elektronska povezava na platformo za SRS: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Vaše mnenje je za nas pomembno!

Vaše mnenje je za nas pomembno in nam omogoča, da neprestano izboljšujemo delovne procese. Vsako vaše vprašanje, predlog, pripomba ali pohvala bo dobilo svojo identifikacijsko številko. Posebno skrb bomo namenili temu, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, pri pripravi odgovora pa bodo sodelovale vse strokovne službe Allianza.

Če imate težavo, predlog ali pohvalo, nas kontaktirajte na:

 • brezplačno telefonsko številko: 080 25 23
 • pošljite elektronsko sporočilo na e-naslov: info@allianz-slovenija.si
 • obrnite se na svojega zavarovalnega zastopnika ali obiščite najbližje prodajno mesto Allianza
 • pišite nam na naslov: Allianz Slovenija, podružnica, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Kaj je piškotek (cookie)?

Piškotek je informacija (številčno-besedilna datoteka), ki jo v vaš računalnik shranijo spletne strani, ki jih obiskujete. Piškotki običajno shranjujejo vaše nastavitve in nastavitve za spletno stran, kot so izbrani jezik ali naslov. Kasneje, ko spet odprete to spletno stran, spletni brskalnik pošlje piškotke, ki pripadajo tej strani. To omogoča strani, da prikaže informacije, prilagojene vašim potrebam. Piškotki lahko shranijo širok obseg informacij, vključno z osebnimi informacijami (kot je vaše ime ali e-poštni naslov). Toda te informacije se lahko shranijo samo, če vi to omogočite - spletne strani ne morejo pridobiti dostopa do informacij, ki jim jih niste dali in ne morejo dostopati do drugih datotek v vašem računalniku ali mobilniku. V nastavitvah spletnega brskalnika lahko sami določite, ali boste zahtevek za shranjevanje piškotkov odobrili ali zavrnili, izbrisali shranjene piškotke samodejno pri zapiranju spletnega brskalnika in podobno.

Zato, da bi „piškotke“ lahko uporabljali v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah, direktivah EU 2002/58/ES in 95/46/ES ter splošnih določilih o varovanju osebnih podatkov (GDPR), potrebujemo vašo privolitev.

Kako sprejeti ali onemogočiti piškotke?

S klikom na sprejemam piškotke dovoljujete shranjevanje piškotkov v vašem računalniku ali mobilniku. V okenčku Spremenite nastavitve piškotkov za to spletno stran je možno onemogočiti (deaktivirati) funkcionalne in oglaševalske/performančne piškotke. Če onemogočite piškotke, mogoče ne boste mogli uporabiti nekaterih funkcij spletne strani. Če ne želite sprejeti shranjevanja piškotkov,  lahko nastavitve kontrolirate in konfigurirate v nastavitvah vašega spletnega brskalnika (Google Chrome, Mozilla Firefox itd.)

 Katere vrste piškotkov poznamo?

Trajni piškotki 
Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo v računalniku po zaprtju spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletne strani shranjujejo podatke, kot so ime za prijavo in geslo, tako da se vam ni treba prijavljati ob vsakem obisku določenega mesta. Trajni piškotki bodo ostali v računalniku ali mobilniku dneve, mesece pa tudi leta.

Začasni piškotki 
Začasni ali sejni piškotki se izbrišejo iz računalnika po zaprtju spletnega brskalnika. Z njihovo pomočjo spletna mesta shranjujejo začasne podatke, kot  so predmeti v nakupovalni košarici.

Piškotki prve strani (first party cookie)
Piškotki prve strani (lastni piškotki) prihajajo s spletne strani, ki jo gledate, in so lahko stalni ali začasni. S pomočjo teh piškotkov lahko spletna mesta shranjujejo podatke, ki jih ponovo uporabijo ob naslednjem obisku tega spletnega mesta.

Piškotki tretje strani (third party cookie)
Piškotki tretje strani izvirajo iz reklam drugih spletnih mest (kot so pojavne ali druge reklame), ki se nahajajo na spletnem mestu, ki ga gledate. S pomočjo teh piškotkov lahko spletna mesta spremljajo uporabo interneta za oglaševalske namene.

Katere piškotke uporablja ta spletna stran?

Tehnični - obvezni piškotki

(vedno aktivni) - potrebni za delovanje spletne strani in jih ne moremo izključiti v naših sistemih. Običajno se postavljajo kot odgovor na vaša dejanja, vključno z zahtevami za storitve, kot so postavljanje preferenc glede na piškotke, prijave ali izpolnjevanje obrazcev. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da blokira te piškotke ali vas opozori nanje, toda v tem primeru nekateri deli strani ne bodo delovali. Ti piškotki ne shranjujejo nikakršnih informacij, ki bi vas lahko identificirale.

(first party cookie)
OptanonConsent 
Hrani informacije o kategorijah piškotkov, ki jih spletno mesto uporablja.

OptanonAlertBoxClosed 
Neizogiben piškotek, ki se uporablja pri uporabniških reakcijah na zahteve po storitvah.

ASP.NET_SessionId 
Sejni piškotek s splošno uporabnostjo. Običajno se uporablja za vzdrževanje anonimne uporabniške seje s strani strežnika.

Funkcionalni piškotki

(se lahko izključijo) - omogočajo spletni strani, da ponudi izboljšano funkcionalnost in personalizacijo. Lahko jih omogočimo mi ali ponudniki storitev tretjih strani, katerih storitve so dodane našim stranem. Če jih ne omogočite, nekatere od funkcij morda ne bodo pravilno delovale.

(first party cookie)
__unam 
Piškotek za delitve na družbenih omrežjih, prešteva delitve na družbenih omrežjih.

Oglaševalski/Performančni piškotki

(se lahko izključijo) – nam omogočajo spremljanje obiskov in izvor prometa, da lahko izmerimo in izboljšamo učinkovitost svoje spletne strani. Pomagajo nam izvedeti, katere strani so najbolj oziroma najmanj popularne, in spremljati, kako se obiskovalci premikajo po strani. Vse informacije, ki jih ti piškotki zbirajo in akumulirajo, so zaradi tega anonimne. Če ne omogočite teh piškotkov, ne bomo vedeli, kdaj je bila stran obiskana, in ne bomo mogli spremljati njene učinkovitosti. Ne shranjujejo direktno osebnih nastavitev, temeljijo pa na edinstveni identifikaciji vašega brskalnika in internetne naprave. Če ne omogočite teh piškotkov, se boste soočili z manj ciljnim oglaševanjem. 

(third party cookie)

_hjIncludedInSample

Sejni piškotek zbira informacije o vedenju uporabnika.

google.com

APISID, SSID, PREF, SID, SAPISID, HSID
Piškotki za prepoznavanje uporabniškega računa, časa prijave, demografsko profiliranje, prilagoditev oglasov ter ciljno oglaševanje.

facebook.com
datr, fr, lu
Piškotki, ki identificirajo spletni brskalnik, ki ga uporablja uporabnik, prepoznajo ID število, spletni brskalnik ter služijo za ciljno oglaševanje.

youtube.com
SID, HSID, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE,
PREF, APISID, SSID, LOGIN_INFO, YSC, SAPISID
Piškotki, ki identificirajo spletni brskalnik, ki ga uporablja uporabnik, prepoznajo ID število, spletni brskalnik ter služijo za ciljno oglaševanje.

hit.gemius.pl

Piškotek za profiliranje.

gemius.pl

__gfp_64b
Piškotek za profiliranje.

pro-market.net

Piškotek za profiliranje.

doubleclick.net
id
Piškotek za ciljno oglaševanje.

zopim.com
__cfduid
Piškotek tretje strani, ki se uporablja pri chat pogovorih na spletni strani.

de16.zopim.com

AWSALB
Piškotek, ki se uporablja pri spletnem klepetuna spletni strani.

adsrvr.org

TDID, TDCPM
Piškotki za oglaševanje.

tapad.com
TapAd_DID, TapAd_TS
Piškotek za spremljanje in prepoznavanje naprave z namenom ciljnega oglaševanja.

crwdcntrl.net

_cc_cc, _cc_id, _cc_aud, _cc_dc
Piškotki za targetiranje in oglaševanje.

bluekai.com


Piškotki za targetiranje in oglaševanje.

ml314.com


u, pi
Piškotki za prikazovanje reklam ciljnim obiskovalcem.

rlcdn.com


rtn1-z, rlas3
Piškotki za ciljno oglaševanje in profiliranje.

adnxs.com

sess, uuid2
Piškotki za ciljno oglaševanje

semasio.net


SEUNCY
Piškotek za profiliranje.

mathtag.com
uuidc, uuid
Piškotki za ciljno oglaševanje

eyeota.net

mako_uid
Piškotek za profiliranje in ciljno oglaševanje.

t.sharethis.com

pxcelPage_c010
Piškotek za zbiranje in obdelavo podatkov z namenom ciljnega oglaševanja.

agkn.com

ab
Piškotek za profiliranje in oglaševanje v realnem času.

sharethis.com

__stid
Piškotek za zbiranje in obdelavo podatkov z namenom ciljnega oglaševanja.

rsgde.adocean.plcpx.smind.hr
PHPSESSID
Piškotek, ki generirajo aplikacije na podlagi jezika PHP.

hrgde.adocean.pl

sddan.com

Podrobnosti o analizi spleta
Hotjar

Ta spletna stran uporablja storitve spletne analize Hotjar podjetja Hotjar doo ("Hotjar"). Hotjar je evropsko podjetje s sedežem na Malti (Hotjar doo, Razina 2, St Julian's Business Center, 3, ulica Elia Zammit, St Julianova STJ 1000, Malta, Evropa Tel: +1 (855) 464-6788).

S pomočjo tega orodja pridobivamo koristne informacije, da lahko naše spletne strani prilagodimo uporabnikom. Mesto na spletnih straneh, kjer se prikazujejo vaši osebni podatki ali podatki tretje strani, se avtomatsko skrijejo s strani Hotjarja in jim zaradi tega v nobenem trenutku ni možno slediti. Hotjar nudi vsakemu uporabniku možnost uporabe nastavitve "Ne sledi", da prepreči uporabo orodja Hotjar, tako da se ne zabeležijo podatki o obisku spletne strani. To podpirajo vsi običajni brskalniki v trenutnih verzijah. Za to vaš brskalnik pošlje zahtevo Hotjaru z nasvetom, da onemogoči sledenje odgovarjajočega uporabnika. Če uporabljate našo spletno stran z različnimi brskalniki/računalniki, morate posebej nastaviti možnost "Ne sledi" za vsak tak brskalnik/računalnik.

Google Analytics
Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analize, ki jo nudi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics uporablja piškotke za analizo vedenja in uporabe spletne strani s strani obiskovalcev. To zbiranje podatkov, ki ga generira piškotek in ki se nanaša na vašo uporabo spletne strani in obdelavo vaših podatkov s strani Googlea, lahko preprečite na linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov Allianz Hrvatska d.d. lahko dobite v poglavju Informacije o obdelavi osebnih podatkov.

You can modify your cookie preferences for specific cookie categories within the Preference Center.