Objava v zvezi s politiko izplačevanja prejemkov v zvezi z vključevanjem trajnostnega tveganja

RAZKRITJE PO 5. ČLENU UREDBE (EU) 2019/2088 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O RAZKRITJIH, POVEZANIH S TRAJNOSTJO, V SEKTORJU FINANČNIH STORITEV (v nadaljevanju: UREDBA SFDR)

Pri vzpostavljanju in uporabi sistema nagrajevanja je družba Allianz Hrvatska d.d. (v nadaljevanju: družba Allianz Hrvatska ali družba) vzpostavila jasno, transparentno in učinkovito upravljanje sistema nagrajevanja, vključno z nadzorom nad sistemom nagrajevanja in rednim spremljanjem sistema načrtovanja nadomestil, dodatkov, pomoči in ugodnosti.

Sistem nagrajevanja mora biti pri tem ustrezen in transparenten ter mora spodbujati trajnostni razvoj družbe.

Sistem variabilnih prejemkov in nagrajevanja se določi na transparenten in ustrezen način. Variabilne prejemke je mogoče določiti s pogodbo o delu, posebnimi sklepi uprave družbe in drugimi notranjimi akti družbe.

Izbrani ključni kazalniki uspešnosti iz finančnih načrtov so podlaga za oblikovanje finančnih in operativnih ciljev za variabilno nadomestilo, ki hkrati odražajo tudi strategijo skupine Allianz in s tem tudi družbe, morajo pa biti zasnovani tako, da:

  • se je mogoče izogniti pretiranemu prevzemanju tveganj,
  • se je mogoče izogniti navzkrižju interesov,
  • se je mogoče izogniti prevzemanju tveganja, ki presega omejitve dovoljenih tveganj družbe,
  • se omogoči ustrezno izražanje materialnega tveganja v določenem obdobju, pri čemer se upoštevajo skupni rezultati skupine Allianz in družbe.

Cilji vključujejo, kjer je to potrebno, kazalnike uspešnosti, povezane z dejavniki ESG, in jih je treba vzpostaviti, da se prepreči pretirano prevzemanje tveganj ESG.

Variabilno nagrajevanje članov uprave družbe Allianz Hrvatska – predpisi o malusu: variabilne nagrade so lahko neplačane ali omejene v primeru pomembnih kršitev standardov in politik Allianz SE, vključno s standardom za upravljanje tveganja ugleda, ki velja za Allianz SE, in funkcionalnimi pravili ESG o naložbah.

Za podrobnosti o upravljanju tveganj ESG si oglejte  ESG Integration Framework družbe Allianz SE.