Poročilo o poslovnih rezultatih za prvo četrtletje 2023

Allianz je povečala dobiček iz poslovanja za skoraj četrtino na 3,7 milijarde evrov

Allianz je povečala dobiček iz poslovanja za skoraj četrtino na 3,7 milijarde evrov

Skupina potrdila napoved za naslednje poslovno leto

München, 12. maj 2023

Prvi kvartal 2023:

 • Skupni obseg poslovanja se je povečal za 3,9 odstotka na 46,0 milijarde evrov
 • Dobiček iz poslovanja se je povečal za 24,2 odstotka na 3,7 milijarde evrov; predvsem zaradi odličnih rezultatov v poslovnih segmentih premoženjskih/nezgodnih in življenjskih/zdravstvenih zavarovanj.
 • Osnovni čisti dobiček delničarjev je bil visok in je znašal 2,2 milijarde evrov.
 • Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II znaša visokih 206 odstotkov v primerjavi z 201 odstotkom ob koncu četrtega četrtletja 20221.

Predvidevanja:

 • Potrjen ciljni dobiček iz poslovanja za leto 2023 znaša 14,2 milijarde evrov, plus ali minus 1 milijarda evrov2.

Drugo:

 • Napovedan nov program odkupa delnic v višini do 1,5 milijarde evrov.

Opomba: Finančni rezultati temeljijo na novih računovodskih standardih MSRP 9 (Finančni instrumenti) in MSRP 17 (Zavarovalne pogodbe), ki sta bila sprejeta 1. januarja 2023. Primerjalna obdobja so bila prilagojena tako, da odražajo uporabo teh novih računovodskih standardov.

1    Brez uporabe prehodnih ukrepov za tehnične določbe.

2    Kot vedno lahko naravne katastrofe in neugodne razmere na kapitalskih trgih ter dejavniki, navedeni v našem opozorilu glede izjav za prihodnost, bistveno vplivajo na dobiček iz poslovanja in/ali čisti dobiček naših dejavnosti ter rezultate skupine Allianz.

 

"Ponosni smo lahko na svoj dobiček iz poslovanja in poslovni izid, ki odraža našo moč, znanje in dosledno izvajanje naše strategije. Ponovno smo imeli dobiček od raznolikega poslovanja in dosegli še posebej dobre rezultate v segmentu premoženjskih/nezgodnih zavarovanj, k čemur so pripomogli robustno oblikovanje cen, konstantna disciplina pri sklepanju zavarovanj in osredotočenost na nadaljnje povečevanje produktivnosti. Naša visoka dobičkonosnost in kapitalizacija dodatno krepita naše prizadevanje, da ostanemo zaupanja vreden partner pri zagotavljanju varne prihodnosti strank, medtem ko še naprej krmarijo skozi čas oklevanja in negotovosti.«

- Oliver Bäte, glavni izvršni direktor družbe Allianz SE

FINANČNI CILJI

Skupni obseg poslovanja

Prvi kvartal 2023: Skupni obseg poslovanja se je povečal za 3,9 odstotka na 46,0 milijarde evrov, k čemur je zaradi višjih cen in obsega največ prispeval poslovni segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj. To se je delno izravnalo z manjšim obsegom poslovanja v poslovnih segmentih življenjskih/zdravstvenih zavarovanj, predvsem zaradi manjšega obsega enkratnih premij, a zaradi nižjih prihodkov iz upravljanja premoženja.

Notranja rast, ki je prilagojena za učinke pretvorbe tujih valut in konsolidirane učinke, je visokih 3,5 odstotka, k čemur je največ prispeval poslovni segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj.

Dobiček

Prvi kvartal 2023: Dobiček iz poslovanja se je povečal za 24,2 odstotka na 3,7 (1. kvartal 2022: 3,0) milijarde evrov. To je zaradi boljšega rezultata poslovanja v ZDA v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj in boljšega rezultata zavarovalnih storitev v segmentu premoženjskih/nezgodnih zavarovanj. To se je delno izravnalo s poslovnim segmentom upravljanja premoženja zaradi nižjih prihodkov, ki jih ustvarjajo upravljana sredstva in večje razmerje med stroški in dohodki.

Osnovni čisti dobiček delničarjev je bil visok in je znašal 2,2 (1. kvartal 2022: 0,4) milijarde evrov zaradi višjega dobička iz poslovanja in boljšega rezultata iz neoperativnih prihodkov. Na rezultat iz neoperativnih prihodkov v prejšnjem letu je vplivala rezervacija, povezana z zadevo AllianzGI US Structured Alpha.

Čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, je znašal 2,0 (1. kvartal 2022: 0,5) milijarde evrov in se je znatno povečal, deloma zaradi zgoraj navedene rezervacije.

Osnovni čisti dobiček na delnico (EPS)3 je znašal 5,43 (1. kvartal 2022: 1,02) evra.

Letna donosnost lastniškega kapitala (RoE)3 je znašala 15,6 odstotka (za celotno leto 2022: 12,7 odstotka).

Skupina Allianz je 10. maja 2023 napovedala nov program odkupa delnic v višini do 1,5 milijarde evrov. Program se bo začel konec maja 2023 in bo zaključen najpozneje do 31. decembra 2023.

3    Izračun EPS in RoE temelji na osnovnem čistem dohodku delničarja

 

Kapitalski količnik v skladu s Solventnostjo II

Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II je na koncu prvega četrtletja 2023 znašal 206 odstotkov v primerjavi z 201 odstotkom ob koncu četrtega četrtletja leta 2022. Če vključimo uporabo prehodnih ukrepov za tehnične določbe, je bil kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II na koncu prvega četrtletja 2023 232 odstotkov, v primerjavi z 230 odstotki ob koncu 2022.

USPEHI POSAMEZNIH SEGMENTOV

»Rezultati skupine Allianz v prvem četrtletju kažejo visoko rast in dokazano odpornost v vseh segmentih. S prvo uporabo standardov MSRP 9 in 17 smo svoje rezultate prikazali še bolj jasno in pregledno ter dokazali naše sposobnosti za ustvarjanje vrednosti.

 • Segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj je pokazal odlično notranjo rast, predvsem po zaslugi poštenega oblikovanja cen, kar je pomagalo pri izravnavi vpliva inflacije. Znatno povečanje dobička iz poslovanja sta omogočali konstantna disciplina pri sklepanju zavarovanj in osredotočenost na nadaljnje povečevanje produktivnosti.
 • Ustvarjanje vrednosti v segmentu življenjska/zdravstvena zavarovanja je zagotovilo dobre poslovne rezultate. Našo dobičkonosnost podkrepita stabilnost naših sklenjenih poslov in robustnost vrednosti novih poslov.
 • Pri aktivnem upravljanju sredstev smo zabeležili 14,9 milijarde evrov neto prilivov, upravljana sredstva tretjih oseb pa so dosegla 1,7 bilijona evrov. To je dober obet za stabilen razvoj dobičkonosnosti.

Potrjujemo našo celoletno napoved dobička iz poslovanja v višini 14,2 milijarde evrov, plus ali minus 1 milijarda evrov.«

- Giulio Terzariol, finančni direktor družbe Allianz SE

Premoženjska/nezgodna zavarovanja: Dinamična rast

1. kvartal 2023: Skupni obseg poslovanja  se je povečal za 11,2 odstotka na 24,1 (21,7) milijarde evrov. Rast prihodkov od notranje prodaje, prilagojena za učinke pretvorbe tujih valut in konsolidirane učinke, je bila visoka in je znašala 11,1 odstotka, k čemur je prispeval učinek obsega v višini 5,0 odstotka, cenovni učinek v višini 5,6 odstotka ter storitveni učinek v višini 0,5 odstotka. K povečanju so največ prispevale družbe AGCS, Turkiye, Allianz Partners in Nemčija.

Dobiček iz poslovanja se je povečal za 22,7 odstotka na 1,9 (1,5) milijarde evrov zaradi boljšega rezultata zavarovalnih storitev, ki ga je delno izravnal nekoliko nižji poslovni rezultat naložb.

Kombinirani količnik se je povečal za 1,9 odstotne točke na 91,9 odstotka (93,8 odstotka). Na škodni količnik sta ugodno vplivala višji učinek diskontiranja in manjše število terjatev zaradi naravnih katastrof. To je bilo delno izravnano z nižjimi »run-off« rezultati. Stroškovni količnik se je povečal za 0,5 odstotne točke na 24,9 odstotka (25,4 odstotka).

Življenjska/zdravstvena zavarovanja: Odlična marža za nove posle

1. kvartal 2023: PVNBP, sedanja vrednost premij novih poslov je znašala 18,5 (21,1) milijarde evrov, predvsem zaradi manjšega obsega enkratnih premij v Nemčiji in Italiji, ki ga je nekoliko izravnal večji obseg v ZDA zaradi pospeševanja prodaje rentnih zavarovanj s fiksnim indeksom. Na dodatna zmanjšanja v Nemčiji so vplivali gospodarski učinki, predvsem višje diskontiranje ponavljajočih se premij.

Dobiček iz poslovanja se je povečal na 1,3 (0,8) milijarde evrov, k čemur je največ prispeval boljši višji rezultat v Združenih državah Amerike. Razbremenitev pogodbene rezerve za storitve (CSM) je bila stabilna in v skladu s pričakovanji.

Razbremenitev pogodbene rezerve za storitve (CSM) je znašala 52,4 milijarde evrov, kar je za 0,2 milijarde evrov več kot konec leta 2022. Zdrava vrednost novih poslov in pričakovana donosnost sklenjenih pogodb sta v prvem četrtletju prinesli solidno normalizirano rast v višini 1,1 odstotka.

Marža za nove posle (NBM) se je zaradi boljše strukture poslov in višjih obrestnih mer povečala na 5,5 odstotka (4,9 odstotka). Vrednost novih poslov (VNB) je bila stabilna in je znašala 1,0 (1,0) milijarde evrov.

 

Upravljanje sredstev: Pozitivni neto prilivi

1. kvartal 2023: Prihodki iz poslovanja so znašali 1,9 milijarde evrov, kar je za 8,1 odstotka manj. Višje provizije za uspešnost so bile več kot izravnane z nižjimi prihodki iz upravljanih sredstev.

Dobiček iz poslovanja je znašal 723 (832) milijard evrov, kar je 13,2 odstotka manj kot v predhodnem letu. Ob upoštevanju učinkov pretvorbe tujih valut se je dobiček iz poslovanja zmanjšal za 16,0 odstotka. Razmerje med stroški in dohodki (CIR) se je povečalo na 62,0 odstotka (59,7 odstotka).

Upravljana sredstva tretjih oseb so 31. marca 2023 znašala 1.668 bilijonov evrov, kar je za 33 milijard evrov več kot konec leta 2022. Pozitivne neto prilive v višini 14,9 milijarde evrov in pozitivne učinke na trgu v višini 42,2 milijarde evrov so delno zmanjšali negativni učinki pretvorbe tujih valut v višini 23,4 milijarde evrov.

Celotna upravljana sredstva so konec prvega četrtletja 2023 znašala 2,174 bilijona evrov, kar odraža trende pri upravljanju sredstev tretjih oseb.

 

Tabela rezultatov za 1. kvartal 2023

Allianz Group - ključni podatki za prvo četrtletje 2023

 

 

1. kvartal 2023

1. kvartal 2022

Delta

Skupni obseg poslovanja

€ bn

46,0

44,3

3,9 %

- Premoženjska/nezgodna zavarovanja

€ bn

24,1

21,7

11,2 %

- Življenjska/zdravstvena zavarovanja

€ bn

20,1

20,6

–2,6 %

- Upravljanje sredstev

€ bn

1,9

2,1

–8,1 %

- Konsolidacija

€ bn

-0,2

-0.1

4,6 %

Dobiček/izguba iz poslovanja

€ mn

3731

3004

24,2 %

- Premoženjska/nezgodna zavarovanja

€ mn

1872

1526

22,7 %

- Življenjska/zdravstvena zavarovanja

€ mn

1320

806

63,8 %

- Upravljanje sredstev

€ mn

723

832

–13,2 %

- Podjetja in drugo

€ mn

-176

-201

–12,3 %

- Konsolidacija

€ mn

-7

42

n. r.

Čisti prihodki

€ mn

2160

585

269 %

- kar se pripiše neobvladujočemu deležu

€ mn

128

111

15,3 %

- kar se pripiše delničarjem

€ mn

2032

474

329 %

Osnovni čisti dobiček delničarjev1

€ mn

2173

417

421 %

Osnovni čisti dobiček na delnico2

5,43

1,02

431 %

Dodatni ključni kazalniki uspešnosti

- Donosnost lastniškega kapitala skupine3

%

15,6 %

12,7 %

2,9 % -p

- Kombinirani količnik premoženjskih/nezgodnih zavarovanj

%

91,9 %

93,8 %

-1,9 % -p

Marža za nove posle v segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj

%

5,5 %

4,9 %

0,6 % -p

- Razmerje med stroški in dohodki za upravljanje sredstev

%

62,0 %

59,7 %

2,2 % -p

 

31. 3. 2023

31. 12. 2022

Delta

Lastniški kapital4

€ bn

56,8

54,4

4,3 %

Razbremenitev pogodbene rezerve za storitve (neto)

€ bn

32,1

31,7

1,2 %

Kapitalski količnik v skladu s Solventnostjo II5

%

206 %

201 %

5 % -p

Upravljana sredstva tretjih oseb

€ bn

1668

1635

2,0 %

Opomba: Številke so v milijonih evrov, razen če ni izrecno navedeno drugače. Zaradi zaokroževanja se navedene številke morda ne ujemajo natančno z navedenimi skupnimi zneski, odstotki pa morda ne odražajo natančno absolutnih vrednosti

 1. Predstavlja del čistega dobička delničarjev pred neoperativnimi tržnimi gibanji in pred amortizacijo posebnih/skupnih neopredmetenih sredstev, povezanih s prevzemi (vključno z vsemi povezanimi davčnimi učinki).
 2. Izračunano z deljenjem čistega dobička zadevnega obdobja, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, prilagojen za čiste finančne stroške, povezane z nedoločenimi podrejenimi obveznicami, ki so razvrščene med lastniški kapital, s tehtanim povprečjem števila delnic v prometu (osnovni čisti dobiček na delnico).
 3.  Predstavlja razmerje med osnovnim čistim dobičkom, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, in povprečnim lastniškim kapitalom na začetku in na koncu obdobja. Osnovni čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, je prilagojen za neto finančne stroške, povezane z nedatiranimi podrejenimi obveznicami, ki so uvrščene v lastniški kapital. Od povprečnega lastniškega kapitala so izključene nedatirane podrejene obveznice, razvrščene med lastniški kapital, in postavke drugega vseobsegajočega dono0,,,,,,,,,,,,,2sa (OCI). Letni zneski ne predstavljajo napovedi za celotno leto. Za 1. kvartal 2022 je prikazana osnovna donosnost lastniškega kapitala za ustrezno celotno leto.
 4. Brez neobvladujočih deležev.
 5.  Podatki o tveganem kapitalu so razpršeni po skupinah pri 99,5-odstotni stopnji zanesljivosti. Vključno z uporabo prehodnih ukrepov za tehnične rezervacije znaša stopnja kapitalizacije po Solventnosti II na dan 31. marca 2023 232 %.

Slovarček izrazov

Skupni obseg poslovanja: Skupni obseg poslov predstavlja merilo za celoten obseg poslov, ustvarjenih v določenem obdobju poročanja. Skupni obseg poslovanja v skupini Allianz obsega: obračunane kosmate zavarovalne premije ter prihodke od provizij v premoženjskih/nezgodnih zavarovanjih, kosmate zavarovalne premije iz življenjskih/zdravstvenih zavarovanj in prihodke iz upravljanja premoženja.

Opredelitev skupnega obsega poslovanja je primerljiva z opredelitvijo skupnih prihodkov, ki jo je prej uporabljala skupina Allianz. Vendar pa prihodki iz bančnega poslovanja niso več del celotnega obsega poslovanja, saj lahko preostale bančne dejavnosti štejemo za nepomembne.

Osnovni čisti dobiček delničarjev: Predstavlja del čistega dobička delničarjev pred neoperativnimi tržnimi gibanji in pred amortizacijo posebnih/skupnih neopredmetenih sredstev, povezanih s prevzemi (vključno z vsemi povezanimi davčnimi učinki).

Poslovni rezultati zavarovalnih storitev: Predstavlja poslovni izid zavarovalnih storitev in stroškov storitev, vključno z odhodki za škode in drugimi stroški zavarovalnih storitev ter rezultati pozavarovalnih storitev. Allianz vključuje tudi naslednje komponente: 1) Nepripisljiva pridobitev, administrativni stroški in stroški iz škodnih zahtevkov naših poslovnih subjektov, ki so bili v skladu z MSRP 4 prav tako vključeni v uspešnost sklepanja zavarovanj; 2) Prilagoditve za razlike v škodnih zahtevkih in stroških, kjer si naši poslovni subjekti delijo tehnične rezultate z zavarovanci (samo za zavarovalne pogodbe v skladu s pristopom variabilnih provizij); 3) Stroški prestrukturiranja, ki se delijo z zavarovanci.

Letna donosnost lastniškega kapitala (RoE): Predstavlja letni količnik med osnovnim čistim dobičkom, ki ga je mogoče pripisati delničarjem1, in povprečnim lastniškim kapitalom na začetku in na koncu obdobja. Osnovni čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, je prilagojen za neto finančne stroške, povezane z nedatiranimi podrejenimi obveznicami, ki so uvrščene v lastniški kapital. Iz povprečnega lastniškega kapitala so izključene nedatirane podrejene obveznice, razvrščene med lastniški kapital, in postavke drugega vseobsegajočega donosa (OCI).

Kombinirani količnik: Predstavlja seštevek stroškov prevzema in administrativnih stroškov, stroškov škodnih zahtevkov in zavarovalnih nadomestil ter uspešnost pozavarovanja, deljenega z zavarovalnimi prihodki.

Razbremenitev pogodbene rezerve za storitve (CSM): Obveznosti iz bilance stanja, ki vsebuje odložene diskontirane prihodnje dobičke iz sklenjenih dolgotrajnih poslov.

Za dodatne informacije se obrnite na:

Holger Klotz

+49 89 3800 90921

holger.klotz@allianz.com

Fabrizio Tolotti

+49 151 59956396

fabrizio.tolotti@allianz.com

Johanna Oltmann

+49 89 3800 13346

johanna.oltmann@allianz.com

 

POVEZANE POVEZAVE

Konferenca za medije: 12. maj 2023, 11.00 CEST: YouTube English line

Konferenca analitikov: 12. maj 2023, 13.30 CEST: YouTube English line

Rezultati: Rezultate in povezane dokumente lahko najdete v centru za prenos.

IFRS 9/17: Več podrobnosti o novih računovodskih standardih MSRP 9 in 17 je na voljo tukaj.

 

PRIHODNJI DOGODKI

Finančni rezultati 2Q 2023: 10. avgust 2023 Več informacij je na voljo v finančnem koledarju.

 

O družbi Allianz

Družba Allianz Group je ena od vodilnih svetovnih zavarovalnic in upravljavcev premoženja z več kot 122 milijoni* zasebnih in poslovnih strank v več kot 70 državah. Stranke družbe Allianz lahko koristijo široko paleto osebnih in podjetniških zavarovalnih storitev, od premoženjskega, življenjskega in zdravstvenega zavarovanja do asistenčnih storitev, kreditnega zavarovanja in globalnega poslovnega zavarovanja. Družba Allianz je eden največjih svetovnih vlagateljev, ki v imenu svojih zavarovalnih strank upravlja približno 717 milijard evrov.** Poleg tega naša upravljavca premoženja PIMCO in Allianz Global Investors upravljata približno 1,7 bilijona evrov** premoženja tretjih oseb. Zahvaljujoč svojemu sistematičnemu vključevanju ekoloških in družbenih meril v svoje poslovne procese in naložbene odločitve smo po indeksu trajnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) med vodilnimi v zavarovalniški panogi. Leta 2022 je več kot 159.000 zaposlenih doseglo skupne prihodke v višini 152,7 milijarde evrov in dobiček iz poslovanja skupine v višini 14,2 milijarde evrov.

* Vključno z nekonsolidiranimi subjekti s strankami družbe Allianz.

**Na dan 31. marca 2023,

*** Kot poročano – ni prilagojeno za uporabo standardov MSRP 9 in MSRP 17

Za te ocene kot vedno velja spodnja izjava o omejitvi odgovornosti.

Opozorilo v zvezi z izjavami o prihodnosti

Ta dokument vsebuje izjave o prihodnosti, kot so obeti ali pričakovanja, ki temeljijo na trenutnih stališčih in predpostavkah vodstva ter na katera lahko vplivajo znana in neznana tveganja ter negotovosti. Dejanski rezultati, številke o uspešnosti ali dogodki se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v takšnih vnaprejšnjih izjavah.

Do odstopanj lahko pride zaradi sprememb dejavnikov, ki med drugim vključujejo: (i) splošne gospodarske in konkurenčne razmere v osnovni dejavnosti in na ključnih trgih družbe Allianz, (ii) uspešnost finančnih trgov (zlasti nestanovitnost trga, likvidnost in kreditni dogodki), (iii) negativno publiciteto, regulativne ukrepe ali sodne postopke v zvezi s skupino Allianz, drugimi znanimi podjetji in sektor finančnih storitev na splošno, (iv) pogostost in resnost zavarovanih škodnih dogodkov, vključno s tistimi, ki so posledica naravnih nesreč, in razvoj stroškov škode, (v) stopnje in trende umrljivosti ter obolevnosti, (vi) stopnje vztrajnosti, (vii) obseg kreditnih neplačil, (viii) stopnje obrestnih mer, (ix) menjalne tečaje, predvsem menjalni tečaj EUR/USD, (x) spremembe zakonov in predpisov, vključno z davčnimi predpisi, (xi) vpliv prevzemov, vključno s povezanimi vprašanji integracije in reorganizacijskimi ukrepi, ter (xii) splošne konkurenčne pogoje, ki v vsakem posameznem primeru veljajo na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali svetovni ravni. Številne od teh sprememb lahko poslabšajo teroristične dejavnosti.

Ni obveznosti posodabljanja

Skupina Allianz ne prevzema nobenih obveznosti do posodabljanja kakršnih koli informacij ali izjav za prihodnost, razen tistih, ki jih moramo razkriti v skladu z zakonom.

Drugo

Podatki o čistih sredstvih, finančnem položaju in rezultatih poslovanja so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. To četrtletno sporočilo o poslovnih rezultatih ne predstavlja medletnega računovodskega poročila v skladu z Mednarodnim računovodskim standardom (MRS) 34.

To je prevod nemškega četrtletnega poročila poslovnih rezultatov skupine Allianz. V primeru odstopanj se upošteva nemški izvirnik.

Opomba o varstvu zasebnih podatkov

Družba Allianz SE je zavezana k varovanju vaših osebnih podatkov. Več informacij najdete v naši izjavi o zasebnosti.