Allianz poroča o rekordnem dobičku iz poslovanja

Dobiček iz poslovanja se je povečal za 5,7 odstotka na 14,2 milijarde evrov

München, 21. februar 2023

Letno poročilo 2022:

 • Skupni prihodki so se povečali za 2,8 odstotka na 152,7 milijarde evrov.
 • Dobiček iz poslovanja se je povečal za 5,7 odstotka na 14,2 milijarde evrov zaradi odličnih rezultatov v poslovnih segmentih premoženjskih/nezgodnih in življenjskih/zdravstvenih zavarovanj.
 • Čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, se je povečal za 1,9 odstotka na 6,7 milijarde evrov.

Četrti kvartal 2022:

 • Skupni prihodki so znašali 36,7 milijarde evrov, kar je za 4,5 odstotkov manj.
 • Dobiček iz poslovanja se je povečal za 12,7 odstotka na 4,0 milijarde evrov zaradi odličnih rezultatov v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj.
 • Čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, je znašal 2,0 milijarde evrov v primerjavi z minus 0,3 milijarde evrov v prejšnjem letu.
 • Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II znaša 201 odstotek1 v primerjavi s 199 odstotkov ob koncu tretjega četrtletja leta 2022.

Predvidevanja:

 • Ciljni dobiček iz poslovanja za leto 2023 znaša 14,2 milijarde evrov, plus ali minus 1 milijarda evrov2.

Drugo:

 • Vodstvo bo predlagalo dividende v višini 11,40 evra na delnico, kar je 5,6 odstotka več kot v letu 2021.
 • Zadnji program odkupa delnic v višini 1 milijarde evrov, ki se je začel 21. novembra 2022, še vedno poteka. Do 3. februarja 2023 so bile odkupljene delnice v vrednosti 544,2 milijona evrov.

»Z rekordnimi rezultati v letu 2022 tako na področju prihodkov kot tudi dobička iz poslovanja je družba Allianz utrdila svoj položaj ene največjih, najbolj odpornih in zaupanja vrednih globalnih finančnih institucij na svetu.

Naša uspešnost je rezultat premišljenega načrtovanja, zanesljivega izvajanja, stalnega poenostavljanja postopkov in discipliniranega upravljanja kapitala. Poleg tega sta zadovoljstvo strank in zaposlenih ter moč blagovne znamke dosegla nove rekordne rezultate.

V nepredvidljivem svetu z naraščajočimi tveganji in družbenimi izzivi ponosno dokazujemo, da znamo koristi obsežnega delovanja družbe Allianz prenesti na svoje stranke, zaposlene in delničarje.«

- Oliver Bate, glavni izvršni direktor družbe Allianz SE

 

FINANČNI CILJI

Prihodki

Letno poročilo 2022: Skupni prihodki so se povečali za 2,8 odstotka na 152,7 milijarde evrov (letno poročilo 2021: 148,5 milijarde evrov), k čemur je zaradi močnih učinkov cene in obsega največ prispeval poslovni segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj. To je bilo delno izravnano z nižjimi provizijami za uspešnost in nižjimi prihodki, ki jih ustvarjajo upravljana sredstva. Nižja uspešnost upravljanih sredstev je bila predvsem posledica tržnih učinkov in poslovanja družbe Voya. Prihodki so se zmanjšali tudi v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj, in sicer zaradi zmanjšanja obveznih premij, predvsem zaradi manjše prodaje produktov, vezanih na enote premoženja, v Italiji in enkratnih premij v Nemčiji.

Rast prihodkov od notranje prodaje, ki je prilagojena za učinke pretvorbe tujih valut in konsolidirane učinke, je znašala minus 0,2 odstotka.

Četrti kvartal 2022: Skupni prihodki so znašali 36,7 (4. kvartal 2021: 38,4) milijard evrov, kar je 4,5 odstotka manj kot v prejšnjem letu. Obvezne premije so se v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj zmanjšale, predvsem zaradi slabše prodaje enkratnih premij v Nemčiji in produktov, vezanih na enote premoženja, v Italiji. Prihodki iz upravljanja premoženja so se zmanjšali zaradi nižjih prihodkov, ki jih ustvarjajo upravljana sredstva, in nižjih provizij. Ti rezultati so bili delno izravnani s poslovnim segmentom premoženjskih/nezgodnih zavarovanj, s pozitivnim cenovnim učinkom in rastjo obsega.

Rast prihodkov od notranje prodaje je znašala minus 6,3 odstotka.

 

Dobiček

Letni dobiček 2022: Dobiček iz poslovanja se je povečal za 5,7 odstotka na 14,2 (13,4) milijarde evrov zaradi odličnih rezultatov v poslovnih segmentih premoženjskih/nezgodnih ter življenjskih/zdravstvenih zavarovanj. Naš segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj je poročal o boljših rezultatih pri sklepanju zavarovanj in naložb. Poleg tega se je dobiček iz poslovanja v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj povečal predvsem zaradi pozitivnega prispevka prevzetih dejavnosti družbe Aviva na Poljskem in rasti poslovanja v Aziji. Dobiček iz poslovanja pri upravljanju premoženja se je zmanjšal predvsem zaradi nižjih provizij in prihodkov, ki jih ustvarjajo upravljana sredstva, na katere je vplivalo težavno tržno okolje.

Čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, se je nekoliko povečal in znašal 6,7 (6,6) milijarde evrov.

Donosnost lastniškega kapitala (RoE) je bila stabilna in je znašala 10,3 odstotka (10,6 odstotka). Osnovni čisti dobiček na delnico (EPS) je bil 16,35 (15,96) evra.

Vodstvo bo predlagalo dividende v višini 11,40 evra na delnico 2022, kar je 5,6 odstotkov več kot v letu 2021.

Četrti kvartal 2022: Dobiček iz poslovanja se je povečal za 12,7 odstotka na 4,9 (3,5) milijarde evrov, k čemur je prispeval poslovni segment življenjskih/zdravstvenih zavarovanj zaradi višje naložbene marže v življenjska zavarovanja v Nemčiji in pozitivnih učinkov rentnih produktov v Združenih državah Amerike. To se je delno izravnalo z nižjim dobičkom iz poslovanja v segmentu premoženjskih/nezgodnih zavarovanj zaradi normalizacije pogostosti zahtevkov in višjih iztržnih izgub, povezanih z inflacijo zahtevkov. Poleg tega se je zmanjšal dobiček upravljanja premoženja zaradi nižjih prihodkov, ki jih ustvarjajo upravljana sredstva.

Čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, je znašal 2,0 milijarde evrov v primerjavi z minus 0,3 milijarde evrov v prejšnjem obdobju.

 

Kapitalski količnik v skladu s Solventnostjo II

Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II  je na koncu četrtega kvartala 2022 znašal 201 odstotek v primerjavi s 199 odstotkov ob koncu tretjega kvartala leta 2022. Če vključimo uporabo prehodnih ukrepov za tehnične določbe, je bil kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II na koncu četrtega kvartala 230 odstotkov v primerjavi z 227 odstotkov ob koncu tretjega kvartala.

 

USPEHI POSAMEZNIH SEGMENTOV

»Rekordni poslovni rezultati družbe Allianz, zlasti ob upoštevanju povečane politične in makroekonomske negotovosti, dokazujejo, da smo uspešni pri prepoznavanju in izkoriščanju priložnosti v hitro spreminjajočih se okoljih. Naša osredotočenost na dolgoročno ustvarjanje vrednosti s pravim ravnovesjem med tveganji in donosi nas dobro pripravlja na prihodnost, medtem ko nam sposobnost obvladovanja kratkoročnih izzivov omogoča doseganje dobrih rezultatov.

 • Segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj je zaradi poštenih cen in dobrih količin ustvaril močno rast prihodkov. V tem poslovnem segmentu smo dosegli odlične rezultate z uspešnim obvladovanjem vpliva inflacije, izkoriščanjem višjih obrestnih mer in izkoriščanjem obsega svoje franšize v našo korist.
 • V segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj  se je naša marža za nove posle še povečala zaradi ugodnega trenda v naši strukturi poslov. Poleg tega naša osredotočenost na rast prednostnih poslovnih področij družbe Allianz kaže oprijemljive rezultate.
 • Na področju upravljanja premoženja smo z ukrepi za povečanje učinkovitosti zaščitili maržo prihodkov in ublažili vpliv težkih razmer na trgih.

Samozavestno se veselimo uspešnega leta 2023, v katerem želimo doseči celoletni dobiček iz poslovanja v višini 14,2 milijarde evrov, plus ali minus 1 milijarda evrov.«

- Giulio Terzariol, finančni direktor družbe Allianz SE

 

Premoženjska/nezgodna zavarovanja: visoka rast

Letni dobiček 2022: Skupni prihodki so se povečali za 12,4 odstotka na 70,0 (62,3) milijarde evrov. Rast prihodkov od notranje prodaje, prilagojena za učinke pretvorbe tujih valut in konsolidirane učinke, je bila odlična in je znašala 9,5 odstotka. K temu je prispeval učinek podražitev na realni dvig dohodka v višini 5,7 odstotka, učinek obsega v višini 3,4 odstotka in učinek pristojbin za storitve v višini 0,3 odstotka. K rasti so največ prispevale družbe Allianz Partners, Turkiye in AGCS.

Dobiček iz poslovanja  se je povečal za 8,4 odstotka na 6,2 (5,7) milijarde evrov, k čemur je prispeval bistveno boljši rezultat pri naložbah iz poslovanja. K temu je dodatno prispevala tudi uspešnost sklepanja zavarovanj.

Kombiniran koeficient  je znašal 94,2 odstotka (93,8 odstotka), predvsem zaradi vpliva višjih iztržnih izgub zaradi normalizacije pogostosti zahtevkov in višje inflacije terjatev. To je bilo delno izravnano z ugodnimi »run-off« rezultati. Stroškovni količnik je ostal nespremenjen pri 26,8 odstotka (26,7 odstotka).

Četrti kvartal 2022: Skupni prihodki so se povečali za 11,7 odstotka na 16,2 (14,5) milijarde evrov. Rast prihodkov od notranje prodaje, prilagojena za učinke pretvorbe tujih valut in konsolidirane učinke, je bila zelo dobra in je znašala 9,9 odstotka. K temu je prispeval učinek podražitev na realni dvig dohodka v višini 7,5 odstotka, učinek obsega v višini 3,3 odstotka in učinek pristojbin za storitve v višini 0,8 odstotka.

Dobiček iz poslovanja je znašal 1,5 (1,6) milijarde evrov in se je zmanjšal za 5,4 odstotka, predvsem zaradi slabšega rezultata pri sklepanju zavarovanj, ki je bil posledica višjih iztržnih izgub, večinoma zaradi normalizacije pogostosti zahtevkov in višje inflacije terjatev.

V skladu s tem se je kombinirani količnik povečal za 1,3 odstotne točke na 94,7 odstotka (93,5 odstotka). To sta delno izravnala ugoden »run-off« količnik in izboljšan stroškovni količnik v višini 26,6 odstotka (26,9 odstotka) zaradi nižjega količnika upravnih stroškov in količnika nabavne vrednosti.

 

Življenjska/zdravstvena zavarovanja: odlični rezultati na volatilnih trgih

Letni dobiček 2022: PVNBP3, sedanja vrednost premij iz novih poslov je znašala 65,6 (78,7) milijarde evrov in je odražala vpliv manjšega obsega poslov z enkratno premijo v Nemčiji, ponovnih pogajanj pogodbe skupine v Italiji v letu 2021 in enkratne pozavarovalne pogodbe pri Allianz Reinsurance v prejšnjem letu.

Dobiček iz poslovanja  se je povečal za 5,4 odstotka na 5,3 (5,0) milijarde evrov, predvsem zaradi pozitivnega prispevka prevzetih dejavnosti družbe Aviva na Poljskem in rasti poslovanja v Aziji. To se je delno izravnalo s slabšimi rezultati v Združenih državah.

Marža za nove posle  se je zaradi boljše strukture poslov in višjih obrestnih mer povečala na 3,8 odstotka (3,2 odstotka). Vrednost novih poslov je ostala pri stabilnih 2,5 (2,5) milijarde evrov, saj je pozitivni učinek boljše strukture poslov izravnal manjši obseg.

Četrti kvartal 2022: Vrednost PVNBP (sedanja vrednost premij za nove posle) je znašala 16,0 (19,8) milijarde evrov, predvsem zaradi slabše prodaje enkratnih premij v Nemčiji in produktov, vezanih na enote premoženja, v Italiji.

Dobiček iz poslovanja  se je povečal za 50,5 odstotka na 1,9 (1,3) milijarde evrov zaradi višje naložbene marže v Nemčiji ter pozitivnih rezultatov pri prodaji tradicionalnih in netradicionalnih rentnih zavarovanj s spremenljivim donosom v Združenih državah Amerike. Dodaten pozitiven prispevek so bile pridobljene dejavnosti družbe Aviva. na Poljskem.

Marža za nove posle (NBM)  je zrasla za 4,0 odstotka (3,4 odstotka) zaradi izboljšane strukture poslov, predvsem v Nemčiji in Združenih državah Amerike. K povečanju marže so prispevale tudi višje obrestne mere. Vrednost novih poslov (VNB)  je znašala 633 (672) milijonov evrov, saj je višjo donosnost izravnal manjši obseg.

 

Upravljanje sredstev: Odpornost kljub zahtevnemu okolju

Letni dobiček 2022: Poslovni prihodki so znašali 8,2 milijarde evrov, kar je za 1,9 odstotka manj zaradi nižjih provizij in prihodkov, ki jih ustvarjajo upravljana sredstva.

Dobiček iz poslovanja  je znašal 3,2 (3,5) milijarde evrov, kar je 8,3 odstotka manj kot v predhodnem letu. Razmerje med stroški in dohodki (CIR) se je povečalo na 61,2 odstotka (58,4 odstotka).

Upravljana sredstva tretjih oseb4  so 31. decembra 2022 znašala 1,635 milijarde evrov, kar je za 331 milijard evrov manj kot konec leta 2021. Pozitiven vpliv učinkov pretvorbe tujih valut v višini 81,6 milijarde evrov so več kot izravnale neugodne razmere na trgu v višini 301,1 milijarde evrov, neto odlivi v višini 81,4 milijarde evrov in negativen vpliv v višini 30,3 milijarde evrov, ki je bil predvsem posledica transakcije Voya.

Četrti kvartal 2022: Prihodki iz poslovanja so znašali 2,1 milijarde evrov, kar je za 15,3 odstotka manj, predvsem zaradi učinka nižjih prihodkov, ki jih ustvarjajo upravljana sredstva, in nižjih provizij.

Dobiček iz poslovanja  je znašal 806 (1,035) milijard evrov, kar je 22,2 odstotka manj kot v predhodnem letu.

Upravljana sredstva tretjih oseb4  so 31. decembra 2022 znašala 1,635 milijarde evrov, kar je za 91 milijard evrov manj kot v tretjem kvartalu 2022. Pozitivni učinek ugodnih tržnih razmer v višini 68,2 milijarde evrov so več kot izravnali neugodni učinki preračuna tujih valut v višini 139,6 milijarde evrov in neto odlivi v višini 18,6 milijarde evrov.

Celotna upravljana sredstva4  so konec četrtega kvartala 2022 znašala 2,141 bilijona evrov, kar odraža trende pri upravljanju sredstev tretjih oseb.

 

TABELA REZULTATOV ZA 4. KVARTAL IN PREJŠNJE LETO

Allianz Group – predhodni ključni podatki za 4. kvartal in poslovno leto 2022

 

 

4. kvartal 2022

4. kvartal 2021

Delta

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2021

Delta

Skupni prihodki

€ bn

36,7

38,4

-4,5 %

152,7

148,5

2,8%

- Premoženjska/nezgodna zavarovanja1

€ bn

16,2

14,5

11,7 %

70,0

62,3

12,4 %

- Življenjska/zdravstvena zavarovanja

€ bn

18,5

21,5

-13,9 %

75,1

78,3

-4,1 %

- Upravljanje sredstev

€ bn

2,1

2,5

-15,3 %

8,2

8,4

-1,9 %

- Podjetja in drugo

€ bn

0,1

0,1

13,2 %

0,3

0,3

5,6 %

- Konsolidacija

€ bn

-0,3

-0,2

23,0 %

-1,0

-0,8

27,4 %

Dobiček/izguba iz poslovanja

€ mn

3.955

3.509

12,7 %

14.164

13.400

5,7 %

- Premoženjska/nezgodna zavarovanja

€ mn

1.468

1.551

-5,4 %

6.189

5.710

8,4 %

- Življenjska/zdravstvena zavarovanja

€ mn

1.901

1.264

50,5 %

5.282

5.011

5,4 %

- Upravljanje sredstev

€ mn

806

1.035

-22,2 %

3.199

3.489

-8,3 %

- Podjetja in drugo

€ mn

-219

-307

-28,8 %

-512

-772

-33,7 %

- Konsolidacija

€ mn

0

-33

-98,9 %

5

-38

n. r.

Čisti prihodki

€ mn

2.108

-165

n. r.

7.182

7.105

1.1%

- kar se pripiše neobvladujočemu deležu

€ mn

101

128

-20,6 %

444

495

-10,3 %

- kar se pripiše delničarjem

€ mn

2.007

-292

n. r.

6.738

6.610

1,9 %

Osnovni čisti dobiček na delnico2

4,99

-0,72

n. r.

16,35

15,96

2,4%

Popravljeni čisti dobiček na delnico2

4,99

-0,74

n. r.

16,26

15,83

2,7%

Dividenda na delnico

-

-

-

11.40 3

10,80

5,6 %

Dodatni ključni kazalniki uspešnosti

- Donosnost lastniškega kapitala skupine4,5

%

-

-

-

10,3 %

10,6 %

-0.4% -p

- Kombinirani količnik premoženjskih/nezgodnih zavarovanj

%

94,7 %

93,5 %

1,3 % -p

94,2 %

93,8 %

0,5 % -p

- Marža za nove posle v segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj

%

4,0 %

3,4 %

0,6 % -p

3,8 %

3,2 %

0,6 % -p

- Vrednost novih poslov v segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj

€ mn

633

672

     -5,7 %

2.526

2.527

-0,1 %

- Razmerje med stroški in dohodki za upravljanje sredstev

%

61,6 %

58,2 %

3,4 % -p

61,2 %

58,4 %

2,7 % -p

 

 

 

 

 

31. 12. 2022

31. 12. 2021

Delta

Lastniški kapital5

€ bn

 

 

 

51,5

80,0

-35,6%

Kapitalski količnik v skladu s Solventnostjo II6

%

 

 

 

201 %

209 %

-8% -p

Upravljana sredstva tretjih oseb7

€ bn

 

 

 

1.635

1.966

-16,8%

Upoštevajte: Številke so v milijonih evrov, razen če ni izrecno navedeno drugače. Zaradi zaokroževanja se navedene številke morda ne ujemajo natančno z navedenimi skupnimi zneski, odstotki pa morda ne odražajo natančno absolutnih vrednosti.

1 Skupni prihodki vključujejo obračunane kosmate premije ter prihodke od provizij.

2Izračunano z deljenjem čistega dobička zadevnega obdobja, ki ga je mogoče pripisati delničarjem in je  prilagojen za čiste finančne stroške, povezane z nedoločenimi podrejenimi obveznicami, razvrščenimi med lastniški kapital, s tehtanim povprečjem števila delnic v prometu (osnovni čisti dobiček na delnico).

3Predlog

4Predstavlja razmerje med čistim dobičkom, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, in povprečnim lastniškim kapitalom na začetku in na koncu obdobja. Čisti dobiček, ki ga je mogoče pripisati delničarjem, je prilagojen za neto finančne stroške, povezane z nedatiranimi podrejenimi obveznicami, uvrščenimi v lastniški kapital. Od povprečnega lastniškega kapitala so nedatirane podrejene obveznice, razvrščene med lastniški kapital, in nerealizirani dobički/izgube iz obveznic brez upoštevanja obračunani v senci (»shadow accounting«).

5Brez neobvladujočih deležev

6Podatki o tveganem kapitalu so razpršeni po skupinah pri 99,5-odstotni stopnji zanesljivosti. Vključno z uporabo prehodnih ukrepov za zavarovalno-tehnične rezervacije znaša stopnja kapitalizacije po Solventnosti II na dan 31. decembra 2022 230 %.

7Od tretjega četrtletja 2022 dalje so zneski predstavljeni v skladu s spremenjeno opredelitvijo upravljanih sredstev in vključujejo portfelje, ki jih podupravljajo tretja investicijska podjetja. Sprememba ne vpliva na primerjalna obdobja.

 

Opombe k besedilu

1Brez uporabe prehodnih ukrepov za tehnične določbe.

2Naravne katastrofe in neugodne razmere na kapitalskih trgih ter dejavniki, navedeni v našem opozorilu glede izjav za prihodnost, lahko bistveno vplivajo na dobiček iz poslovanja in/ali čisti dobiček naših dejavnosti ter rezultate Skupine Allianz.

3Sedanja vrednost premij za nove posle (PVNBP) je prikazana po neobvladujočih sredstvih, razen če ni navedeno drugače

4Glejte opombo 7 v tabeli rezultatov za 4. kvartal in prejšnje leto

 

ZA DODATNE INFORMACIJE SE OBRNITE NA:

Gaja Jeriček, Tel: +386 30 452 808,   gaja.jericek@allianz-slovenija.si

Kirti Pandey, Tel.: +49 89 3800 16255, kirti.pandey@allianz.com

Johanna Oltmann, Tel.: +49 89 3800 13346, johanna.oltmann@allianz.com

 

POVEZANE POVEZAVE

 • Novinarska konferenca: 17. februar 2023 ob 11.00 po srednjeevropskem času: YouTube Angleški opis.
 • Konferenca analitikov: 17. februar 2023 ob 14.30 po srednjeevropskem času: YouTube Angleški opis.
 • Rezultati: Rezultate in povezane dokumente lahko najdete v centru za prenos.

 

PRIHODNJI DOGODKI

 • Letno poročilo 3. marec 2023
 • Letna skupščina 2023 4. maj 2023
 • Finančni rezultati IQ 2023 12. maj 2023

Več informacij je na voljo v finančnem koledarju.

 

O DRUŽBI ALLIANZ

Družba Allianz Group je ena od vodilnih svetovnih zavarovalnic in upravljavcev premoženja z več kot 122 milijoni* zasebnih in poslovnih strank v več kot 70 državah. Stranke družbe Allianz lahko koristijo široko paleto osebnih in podjetniških zavarovalnih storitev od premoženjskega, življenjskega in zdravstvenega zavarovanja do asistenčnih storitev, kreditnega zavarovanja in globalnega poslovnega zavarovanja. Družba Allianz je eden največjih svetovnih vlagateljev, ki v imenu svojih zavarovalnih strank upravlja približno 683 milijard evrov.** Poleg tega naša upravljavca premoženja PIMCO in Allianz Global Investors upravljata približno 1,6 bilijona evrov premoženja tretjih oseb. Zahvaljujoč svojemu sistematičnemu vključevanju ekoloških in družbenih meril v svoje poslovne procese in naložbene odločitve, smo po indeksu trajnosti Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index) med vodilnimi v zavarovalniški panogi. Leta 2022 je več kot 159.000 zaposlenih doseglo skupne prihodke v višini 152,7 milijarde evrov in dobiček iz poslovanja skupine v višini 14,2 milijarde evrov.

Za te ocene kot vedno velja spodnja izjava o omejitvi odgovornosti.

Opozorilo v zvezi z izjavami o prihodnosti

Ta dokument vsebuje izjave o prihodnosti, kot so obeti ali pričakovanja, ki temeljijo na trenutnih stališčih in predpostavkah vodstva ter na katera lahko vplivajo znana in neznana tveganja ter negotovosti. Dejanski rezultati, številke o uspešnosti ali dogodki se lahko bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v takšnih vnaprejšnjih izjavah.

Do odstopanj lahko pride zaradi sprememb dejavnikov, ki med drugim vključujejo: (i) splošne gospodarske in konkurenčne razmere v osnovni dejavnosti in na ključnih trgih družbe Allianz, (ii) uspešnost finančnih trgov (zlasti nestanovitnost trga, likvidnost in kreditni dogodki), (iii) negativno publiciteto, regulativne ukrepe ali sodne postopke v zvezi s skupino Allianz, drugimi znanimi podjetji in sektor finančnih storitev na splošno, (iv) pogostost in resnost zavarovanih škodnih dogodkov, vključno s tistimi, ki so posledica naravnih nesreč, in razvoj stroškov škode, (v) stopnje in trende umrljivosti ter obolevnosti, (vi) stopnje vztrajnosti, (vii) obseg kreditnih neplačil, (viii) stopnje obrestnih mer, (ix) menjalne tečaje, predvsem menjalni tečaj EUR/USD, (x) spremembe zakonov in predpisov, vključno z davčnimi predpisi, (xi) vpliv prevzemov, vključno s povezanimi vprašanji integracije in reorganizacijskimi ukrepi, ter (xii) splošne konkurenčne pogoje, ki v vsakem posameznem primeru veljajo na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali svetovni ravni. Številne od teh sprememb lahko poslabšajo teroristične dejavnosti.

Ni obveznosti posodabljanja

Skupina Allianz ne prevzema nobenih obveznosti do posodabljanja kakršnih koli informacij ali izjav za prihodnost, razen tistih, ki jih moramo razkriti v skladu z zakonom.

Drugo

Podatki o čistih sredstvih, finančnem položaju in rezultatskem poslovanju so pripravljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Informacije temeljijo na prejšnjih številkah. Končni rezultati za proračunsko leto 2022 bodo objavljeni 3. marca 2023 (objava letnega poročila).

To je prevod nemškega četrtletnega in letnega poročila poslovnih rezultatov skupine Allianz. V primeru odstopanja se uporablja nemški izvirnik.

Opomba o varstvu zasebnih podatkov

Družba Allianz SE je zavezana k varovanju vaših osebnih podatkov. Več informacij najdete v naši izjavi o zasebnosti.