Poročilo o poslovnih rezultatih za 3. četrtletje in prvih devet mesecev leta 2023

Družba Allianz je povečala prihodke za 4,5 % na 36,5 milijarde evrov

München, 10. november 2023

SKUPINA POTRDILA NAPOVED ZA CELO LETO

3. četrtletje 2023:

  • Skupni obseg poslovanja se je povečal za 4,5 odstotka na 36,5 milijarde evrov.
  • Dobiček iz poslovanja je upadel za 14,6 odstotka na 3,5 milijarde evrov; predvsem zaradi poslovnega segmenta premoženjskih/nezgodnih zavarovanj, kjer se je kombinirani količnik poslabšal za 7,3 odstotne točke zaradi naravnih nesreč, kar je največje poslabšanje v desetletju.
  • Osnovni čisti dobiček delničarjev se je znižal za 29,3 odstotka na 2,1 milijarde evrov.

Prvih devet mesecev 2023:

  • Skupni obseg poslovanja se je povečal za 4,7 odstotka na 122,1 milijarde evrov.
  • Dobiček iz poslovanja se je povečal za 3,6 odstotka na 11,0 milijarde evrov; predvsem zaradi odličnih rezultatov v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj.
  • Osnovni čisti dobiček delničarjev se je povečal za 25,5 odstotka na 6,8 milijarde evrov.
  • Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II se je z 212 odstotkov izboljšal v primerjavi z 201 odstotkom ob koncu četrtega četrtletja 20221 2.

Obeti:

  • Potrjen ciljni dobiček iz poslovanja za leto 2023 znaša 14,2 milijarde evrov, plus ali minus 1 milijarda evrov .

Drugo:

  • Odkup delnic v višini do 1,5 milijarde evrov je skoraj zaključen.

____________________________________________________________________________

Opomba: Finančni rezultati temeljijo na novih računovodskih standardih MSRP 9 (Finančni instrumenti) in MSRP 17 (Zavarovalne pogodbe), ki sta bila sprejeta 1. januarja 2023. Primerjalna obdobja so bila prilagojena tako, da odražajo uporabo teh novih računovodskih standardov.

2 Brez uporabe prehodnih ukrepov za tehnične rezervacije.

3 Kot vedno lahko naravne katastrofe in neugodne razmere na kapitalskih trgih ter dejavniki, navedeni v našem opozorilu glede izjav za prihodnost, bistveno vplivajo na dobiček iz poslovanja in/ali čisti dobiček naših dejavnosti ter rezultate skupine Allianz

 

»V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo zabeležili robustno rast obsega poslovanja, dobička iz poslovanja in osnovnega čistega dobička. Prav tako smo dodatno okrepili svoj solventnostni položaj na 212 %. Naša osredotočenost na izvedbo in operativno učinkovitost nam omogoča donosno rast z zdravimi maržami, zaradi česar je Allianz na odlični poti v smislu doseganja naših ciljev. Z visoko stopnjo gotovosti potrjujemo naš ciljni dobiček iz poslovanja v višini 14,2 milijarde evrov, plus ali minus 1 milijarda evrov.

Odpornost našega poslovanja je odraz izrazitih razlikovalnih prednosti našega globalnega obsega, diverzificiranega spleta dejavnosti in v panogi najvišje stopnje zaupanja in sodelovanja naših deležnikov.«

- Oliver Bäte, glavni izvršni direktor družbe Allianz SE

 

POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA

Skupni obseg poslovanja

Tretje četrtletje 2023: Skupni obseg poslovanja se je povečal za 4,5 odstotka na 36,5 milijarde evrov, k čemur je zaradi višjih cen in obsega največ prispeval poslovni segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj, medtem ko je bila rast v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj povezana predvsem z visokim obsegom enkratnih premij v ZDA. To rast so delno znižali prihodki, ki jih ustvarjajo sredstva v upravljanju v segmentu upravljanja premoženja.

Rast prihodkov od notranje prodaje, prilagojena za učinke prevedbe tujih valut in učinke konsolidacije, je znašala 9,3 odstotka, k čemur sta največ prispevala poslovna segmenta premoženjskih/nezgodnih in življenjskih/zdravstvenih zavarovanj.

Prvih devet mesecev 2023: Skupni obseg poslovanja se je povečal za 4,7 odstotka na 122,1 milijarde evrov, k čemur je največ prispeval poslovni segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj in dodatno tudi segment življenjskih/zdravstvenih zavarovanj, ta obseg pa je delno znižalo dogajanje v našem poslovnem segmentu upravljanja premoženja.

Rast prihodkov od notranje prodaje je znašala 7,0 odstotka, k čemur je največ prispeval poslovni segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj.

Dobiček

Tretje četrtletje 2023: Dobiček iz poslovanja je znašal 3,5 milijarde evrov (3. četrtletje 2022: 4,1), kar je predstavljalo znižanje za 14,6 odstotka. Razlog je bil predvsem nižji rezultat zavarovalnih storitev v poslovnem segmentu premoženjskih/nezgodnih zavarovanj, ki je bil predvsem rezultat izjemno visoke stopnje škod zaradi naravnih nesreč.

Osnovni čisti dobiček delničarjev se je zmanjšal na 2,1 milijarde evrov (3. četrtletje 2022: 2,9) zaradi nižjega dobička iz poslovanja in slabšega rezultata neoperativnih dejavnosti. Rezultat neoperativnih dejavnosti je leto poprej izboljšalo partnerstvo z družbo Voya.

Čisti dobiček, ki pripada delničarjem, je znašal 2,0 milijarde evrov (3. četrtletje 2022: 2,9 milijarde evrov).

Osnovni čisti dobiček na delnico (osnovni EPS)3 je znašal 16,62 milijarde evrov (prvih devet mesecev 2022: 12,97).

Osnovna letna donosnost lastniškega kapitala (RoE)3 je znašala 15,8 odstotka (za celotno leto 2022: 12,7 odstotka).

Prvih devet mesecev 2023: Dobiček iz poslovanja se je povečal za 3,6 odstotka na 11,0 milijarde evrov (prvih devet mesecev 2022: 10,6). Vzrok za to je bil predvsem boljši rezultat iz naložbenja v ZDA v poslovnem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj, k čemur je prispeval tudi poslovni segment premoženjskih/nezgodnih zavarovanj. Dobiček iz poslovanja našega poslovnega segmenta upravljanja premoženja se je razvijal v skladu z nižjimi prihodki, ki jih ustvarijo sredstva v upravljanju, kar so delno nadomestili višje provizije za uspešnost in nižji stroški.

Osnovni čisti dobiček delničarjev je znašal 6,8 milijarde evrov (prvih devet mesecev 2022: 5,4) zaradi manjšega dobička iz neoperativnih dejavnosti v prejšnjem obdobju, povezanega z rezervacijo za sklade AllianzGI US Structured Alpha, in izboljšanega dobička iz poslovanja v tekočem obdobju.

Čisti dobiček, ki pripada delničarjem, je znašal 6,4 milijarde evrov (prvih devet mesecev 2022: 5,3).

____________________________________________________________________________

3 Izračun osnovnega čistega dobička na delnico in osnovne donosnosti lastniškega kapitala temelji na osnovnem čistem dobičku delničarjev.

 

Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II

Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II je na koncu tretjega četrtletja 2023 znašal 212 odstotkov v primerjavi z 208 odstotki ob koncu drugega četrtletja leta 2023. Ob uporabi prehodnih ukrepov za tehnične rezervacije je kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II na koncu  tretjega četrtletja 2023 znašal 238 odstotkov, medtem ko je ob koncu drugega četrtletja 2023 znašal 235 odstotkov.

 

POMEMBNEJŠI PODATKI POSAMEZNIH SEGMENTOV

»Rezultati tega četrtletja, ki so jih zaznamovale visoka inflacija in geopolitične napetosti, znova dokazujejo moč in odpornost našega diverzificiranega poslovnega modela.

V poslovnem segmentu premoženjskih/nezgodnih zavarovanj smo zabeležili zdravo rast prihodkov od notranje prodaje z ustreznim ravnotežjem med zvišanji cen in večjimi obsegi poslovanja. Našim strankam, ki jih je prizadelo nenavadno veliko število naravnih nesreč, smo zagotavljali podporo, kar pa je vplivalo tudi na naše rezultate.

Močna rast sedanje vrednosti premij novih poslov (PVNBP) v našem segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj je dokaz privlačne ponudbe vrednosti za naše stranke v konkurenčnem okolju. Ob zdravih novih poslovnih maržah je to odlična osnova za prihodnjo dobičkonosnost poslovanja.

V okolju, ki ga zaznamujeta inflacija in nestanovitnost kapitalskega trga, je naš poslovni segment upravljanja premoženja zabeležil še eno četrtletje s pozitivnimi neto prilivi. Poslovni rezultat je bil ustrezno podprt z našim proti različnim šokom odpornim spletom sredstev.

Naša sposobnost za rast in ustvarjanje privlačnih donosov za naše deležnike je ustrezno podprta z odličnim kapitalskim položajem s solventnostnim količnikom v višini 212 odstotkov.«

- Giulio Terzariol, finančni direktor družbe Allianz SE

 

Premoženjska/nezgodna zavarovanja: Močna rast poslovanja

Tretje četrtletje 2023: Skupni obseg poslovanja se je povečal za 6,1 odstotka na 17,2 (16,2) milijarde evrov. Rast prihodkov od notranje prodaje, prilagojena za učinke prevedbe tujih valut in učinke konsolidacije, je bila visoka in je znašala 10,8 odstotka, k čemur sta prispevala cenovni učinek v višini 5,3 odstotka in učinek obsega v višini 4,9 odstotka, poleg njiju pa še učinek storitev v višini 0,6 odstotka. Največ sta prispevali družbi Turkiye in Allianz Partners.

Dobiček iz poslovanja se je zmanjšal za 25,0 odstotka na 1,4 (1,9) milijarde evrov zaradi slabšega rezultata zavarovalnih storitev, ki je bil predvsem posledica visokega števila naravnih nesreč, kar je delno popravil višji rezultat iz naložbenja.

Kombinirani količnik je zrasel za 3,7 odstotne točke na 96,2 odstotka (92,5 odstotka). Škodni količnik se je izboljšal za 3,0 odstotne točke na 71,0 odstotka, kar je odraz izredno povečanega števila škodnih zahtevkov zaradi naravnih nesreč. Stroškovni količnik se je povečal za 0,7 odstotne točke na 25,1 odstotka (24,4 odstotka) predvsem zaradi višjega količnika administrativnih stroškov.

Prvih devet mesecev 2023: Skupni obseg poslovanja se je povečal za 8,7 odstotka na 58,9 (54,2) milijarde evrov. Rast prihodkov od notranje prodaje, prilagojena za učinke prevedbe tujih valut in učinke konsolidacije, je bila zelo dobra in je znašala 11,2 odstotka, k čemur je prispeval učinek cen v višini 6,1 odstotka, učinek obsega v višini 4,9 odstotka in učinek storitev v višini 0,2 odstotka. Družbi Allianz Partners in Turkiye sta od vseh subjektov prispevali največ.

Dobiček iz poslovanja se je povečal za 1,1 odstotka na 5,3 (5,2) milijarde evrov, k čemur je prispeval boljši rezultat iz naložbenja.

Kombinirani količnik se je povečal za 0,5 odstotne točke na 93,5 odstotka (92,9 odstotka). Škodni količnik je zrasel za 0,4 odstotne točke na 68,5 odstotka, kar je predvsem posledica ugodnega rezultata »run-off« (sproščanje rezervacij). To je delno popravilo nižje število večjih škod in ugoden vpliv diskontiranja. Stroškovni količnik je bil pri 24,9 odstotka stabilen (24,8 odstotka).

 

Življenjska/zdravstvena zavarovanja: Moč zdravih prihodkov

Tretje četrtletje 2023: Sedanja vrednost premij novih poslov (PVNBP) se je povečala na 14,4 (13,5) milijarde evrov zaradi večjih obsegov prodaje v Italiji in Združenih državah, kar so delno pokvarili učinki prevedbe tujih valut v Združenih državah, azijsko-pacifiški regiji in Turčiji ter neugodni gospodarski vplivi, ki so predvsem posledica diskontiranja v Nemčiji, Franciji in Italiji.

Dobiček iz poslovanja se je nekoliko zmanjšal na 1,3 (1,4) milijarde evrov predvsem zaradi učinkov prevedbe tujih valut in prehodnih učinkov, povezanih z začetkom uporabe MSRP 17 v Združenih državah v prejšnjem letu. Sprostitev pogodbene storitvene marže (CSM) je ostala stabilna pri 1,3 (1,3) milijarde evrov.

Pogodbena storitvena marža (CSM) se je zmanjšala na 52,1 (52,9) milijarde evrov zaradi neugodnih gospodarskih razmer z višjimi obrestnimi merami in padcem na delniških trgih, kakor tudi zaradi popravka stroškov v Nemčiji. Vrednosti novih poslov in pričakovana donosnost sklenjenih pogodb so bile nižje kot v predhodnem četrtletju, zaradi česar je bila normalizirana rast v tretjem četrtletju 0,7 odstotka.

Marža za nove posle (NBM) je znašala 6,2 odstotka (6,5 odstotka). Vrednost novih poslov (VNB) je bila še naprej stabilna pri 0,9 (0,9) milijarde evrov, s povečanim obsegom prodaje v Italiji in izboljšanim spletom dejavnosti v azijsko-pacifiški regiji.

Prvih devet mesecev 2023: Sedanja vrednost premij novih poslov (PVNBP) se je znižala na 50,6 (51,1) milijarde evrov zaradi neugodnih gospodarskih vplivov predvsem zaradi diskontiranja v Nemčiji, Franciji in Italiji, kar pa je nadomestilo povečanje obsega prodaje v Združenih državah.

Dobiček iz poslovanja se je povečal na 3,8 (3,2) milijarde evrov, saj je na lanski dobiček iz poslovanja prehodno vplival začetek uporabe MSRP 17 v Združenih državah. Sprostitev pogodbene storitvene marže (CSM) je bila stabilna pri 3,7 (3,7) milijarde evrov.

Pogodbena storitvena marža (CSM) je bila stabilna pri 52,1 (52,2) milijarde evrov, pri čemer je do rahlega znižanja prišlo v tretjem četrtletju. Normalizirana rast je znašala 3,3 odstotka.

Marža za nove posle (NBM) se je zaradi ugodnih razmer v gospodarstvu pri vseh subjektih

povečala na 5,9 odstotka (5,7 odstotka). Vrednost novih poslov (VNB) je ostala stabilna in je znašala 3,0 (2,9) milijarde evrov, pri čemer je bilo rahlo povišanje posledica večjih obsegov prodaje in ugodnih razmer v gospodarstvu.

 

Upravljanje sredstev: Pozitivni neto prilivi

3. četrtletje 2023: Prihodki iz poslovanja so znašali 2,0 milijarde evrov, kar predstavlja znižanje v višini 2,7 odstotka, saj so prihodki, ustvarjeni s sredstvi v upravljanju, več kot nadoknadili višje provizije za uspešnost. Ob upoštevanju učinkov prevedbe tujih valut se je dobiček iz poslovanja povečal za 3,3 odstotka.

Dobiček iz poslovanja je bil pri 788 milijardah evrov glede na predhodno obdobje (787 milijard evrov) stabilen. Ob upoštevanju učinkov pretvorbe tujih valut se je dobiček iz poslovanja povečal za 6,5 odstotka. Razmerje med stroški in dohodki (CIR) se je povečalo na 60,5 odstotka (61,6 odstotka).

Sredstva tretjih oseb v upravljanju so 30. septembra 2023 znašala 1,670 bilijona EUR, kar je za 8 milijard EUR več kot konec drugega četrtletja leta 2023. Pozitivne učinke prevedbe tujih valut v višini 34,4 milijarde evrov in neto prilive v višini 10,5 milijarde evrov so v veliki meri izničili tržni učinki v višini 37,1 milijarde evrov.

Skupna sredstva v upravljanju so konec tretjega četrtletja 2023 znašala 2,162 bilijona evrov, kar je 1 milijardo evrov manj kot konec drugega četrtletja 2023 in v skladu s stabilnimi rezultati sredstev tretjih oseb v upravljanju, vključno z neto prilivi v višini 9,9 milijarde evrov.

Prvih devet mesecev 2023: Prihodki iz poslovanja so se zmanjšali za 5,9 odstotka na 5,8 milijarde evrov, in sicer zlasti zaradi nižjih prihodkov, ki se ustvarijo s sredstvi v upravljanju. Dobiček iz poslovanja je znašal 2,2 (2,4) milijarde evrov, kar je 7,4 odstotka manj kot v istem obdobju predhodnega leta. Ob upoštevanju učinkov prevedbe tujih valut se je dobiček iz poslovanja zmanjšal za 5,8 odstotka. Razmerje med stroški in dohodki (CIR) se je povečalo na 61,7 odstotka (61,0 odstotka). Sredstva tretjih oseb v upravljanju so 30. septembra 2023 znašala 1,670 bilijona evrov, kar je za 35 milijard evrov več kot konec leta 2022.

 

TABELA REZULTATOV ZA 3. ČETRTLETJE IN PRVIH DEVET MESECEV 2023

Skupina Allianz – ključni podatki za 3. četrtletje in prvih devet mesecev 2023

 

 

3. četrtletje 2023

3. četrtletje 2022

Delta

Prvih devet mesecev 2023

Prvih devet mesecev 2022

Delta

Skupni obseg poslovanja

Mrd. EUR

36,5

34,9

4,5 %

122,1

116,6

4,7 %

- Premoženjska/nezgodna zavarovanja

Mrd. EUR

17,2

16,2

6,1 %

58,9

54,2

8,7 %

- Življenjska/zdravstvena zavarovanja

Mrd. EUR

17,5

16,9

3,7 %

57,9

56,8

2,0 %

- Upravljanje sredstev

Mrd. EUR

2,0

2,1

-2,7 %

5,8

6,1

-5,9 %

- Konsolidacija

Mrd. EUR

-0,2

-0,2

-13,0 %

-0,5

-0,5

-7,0 %

Poslovni izid (dobiček/izguba) iz poslovanja

Mio. EUR

3.468

4.062

-14,6 %

10.981

10.598

3,6 %

- Premoženjska/nezgodna zavarovanja

Mio. EUR

1.446

1.928

-25,0 %

5.301

5.243

1,1 %

- Življenjska/zdravstvena zavarovanja

Mio. EUR

1.308

1.375

-4,9 %

3.830

3.162

21,1 %

- Upravljanje sredstev

Mio. EUR

788

787

0,1 %

2.214

2.392

-7,4 %

- Podjetja in drugo

Mio. EUR

-71

-59

21,8 %

-358

-324

10,6 %

- Konsolidacija

Mio. EUR

-4

30

n. r.

-6

124

n. r.

Čisti prihodki

Mio. EUR

2.130

3.001

-29,0 %

6.776

5.676

     19,4 %

- ki se pripiše neobvladujočemu deležu

Mio. EUR

108

136

-20,1 %

386

359

7,7 %

- ki pripada delničarjem

Mio. EUR

2.021

2.866

-29,5 %

6.390

5.317

20,2 %

Osnovni čisti dobiček delničarjev1

Mio. EUR

2.060

2.912

-29,3 %

6.750

5.378

      25,5 %

Osnovni čisti dobiček na delnico2

EUR

5,22

7,23

-27,8 %

16,62

12,97

     28,2 %

Dodatni ključni kazalniki uspešnosti

 

- Donosnost lastniškega kapitala skupine3

%

-

-

-

15,8 %

12,7 %

3,1 % -p

- Kombinirani količnik premoženjskih/nezgodnih zavarovanj

%

96,2 %

92,5 %

3,7 % -p

93,5 %

92,9 %

0,5 % -p

- Marža za nove posle v segmentu življenjskih/zdravstvenih zavarovanj

%

6,2 %

6,5 %

-0,3 % -p

5,9 %

5,7 %

0,2 % -p

- Razmerje med stroški in dohodki za upravljanje sredstev

%

60,5 %

61,6 %

-1,1 % -p

61,7 %

61,0 %

0,6 % -p

 

 

 

 

30. 9. 2023

31. 12. 2022

Delta

Lastniški kapital4

Mrd. EUR

 

 

 

56,1

54,4

3,1 %

Pogodbena storitvena marža (neto)

Mrd. EUR

 

 

 

32,6

31,7

2,9 %

Kapitalski količnik v skladu z direktivo Solventnost II5

%

 

 

 

212 %

201 %

   11 % -p

Sredstva tretjih oseb v upravljanju

Mrd. EUR

 

 

 

1.670

1.635

2,2 %

 

Opomba: Številke so v milijonih evrov, razen če ni izrecno navedeno drugače. Zaradi zaokroževanja se navedene številke morda ne ujemajo natančno z navedenimi skupnimi zneski, odstotki pa morda ne odražajo natančno absolutnih vrednosti.

1 Predstavlja del čistega dobička delničarjev pred neoperativnimi tržnimi gibanji in pred amortizacijo neopredmetenih sredstev iz poslovnih združitev (vključno z vsemi povezanimi učinki davka na dobiček).

2 Izračunano z deljenjem osnovnega čistega dobička zadevnega obdobja, ki pripada delničarjem, prilagojenega za čiste finančne stroške, povezane z nedatiranimi podrejenimi obveznicami, ki so razvrščene med lastniški kapital, s tehtanim povprečnim številom uveljavljajočih se delnic (osnovni čisti dobiček na delnico).

3 Predstavlja razmerje med letnim osnovnim čistim dobičkom, ki pripada delničarjem, in povprečnim lastniškim kapitalom na začetku in na koncu obdobja. Osnovni čisti dobiček, ki pripada delničarjem, je prilagojen za neto finančne stroške, povezane z nedatiranimi podrejenimi obveznicami, ki so razvrščene med lastniški kapital. Iz povprečnega lastniškega kapitala so izključene nedatirane podrejene obveznice, razvrščene med lastniški kapital, in postavke drugega vseobsegajočega donosa (OCI). Zneski, preračunani na letno raven, ne predstavljajo napovedi za celotno leto. Za prvih devet mesecev leta 2022 je prikazana osnovna donosnost lastniškega kapitala za ustrezno celotno leto.

4_Brez neobvladujočih deležev.

5 Podatki o tveganem kapitalu so razpršeni po skupinah pri 99,5-odstotni stopnji zanesljivosti. Ob uporabi prehodnih ukrepov za tehnične rezervacije znaša stopnja kapitalizacije po Solventnosti II na dan 30. septembra 2023 238 %.

 

Za dodatne informacije se obrnite na:

Gaja Jeriček

+386 30 452 808

gaja.jericek@allianz-slovenija.si

Holger Klotz

+49 89 380090921

holger.klotz@allianz.com

Fabrizio Tolotti

+49 15 159956396

fabrizio.tolotti@allianz.com

Johanna Oltmann

+49 89 380013346

johanna.oltmann@allianz.com

 

POVEZANE POVEZAVE

Konferenca za medije

10. november 2023, 11:00 po srednjeevropskem času: YouTube v angleščini

Konferenca analitikov

10. november 2023, 14:30 po srednjeevropskem času: YouTube v angleščini

Rezultati

Rezultate in povezane dokumente lahko najdete v središču za prenos gradiv

MSRP 9/17

Več podrobnosti o novih računovodskih standardih MSRP 9 in 17 najdete tukaj

 

PRIHODNJI DOGODKI

Finančni rezultati v 4. četrtletju in poslovnem letu 2023: 23. februar 2024

Več informacij je na voljo v finančnem koledarju.