Objava v zvezi z glavnimi škodljivimi učinki naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti

RAZKRITJE PO 4. ČLENU UREDBE (EU) 2019/2088 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O RAZKRITJIH, POVEZANIH S TRAJNOSTJO, V SEKTORJU FINANČNIH STORITEV (v nadaljevanju: UREDBA SFDR)

A.       Izjava o politikah dolžne skrbnosti glede glavnih škodljivih učinkov odločitev o naložbah v dejavnike trajnosti in kazalnike teh učinkov, opis glavnih škodljivih učinkov na trajnost in opis ukrepov, ki so sprejeti v zvezi s tem ali je njihovo sprejetje v načrtu.

Glavni škodljivi učinki na trajnost vključujejo izpuste toplogrednih plinov, izgubo biotske raznovrstnosti, pomanjkanje vode, kršitve človekovih pravic, škodljive vplive na skupnost, podkupovanje in korupcijo.

Kot del skupine Allianz (v nadaljevanju: družba Allianz SE ali skupina Allianz) in znotraj nje zastavljenih ciljev Allianz Hrvatska d.d. (v nadaljevanju: družba Allianz Hrvatska ali družba) sprejema potrebne ukrepe, da bi preprečili ali ublažili glavne škodljive učinke na trajnost, kar vključuje:

1. Omejitev naložb v določene sektorje in izdajatelje, kar vključuje:

 • izključitve zaradi kontroverznega orožja izključene so družbe, ki same (neposredno) ali prek subjektov, ki jih nadzorujejo (vsaj 50-odstotni delež, posredno) z razvojem, proizvodnjo, vzdrževanjem in trgovanjem s prepovedanim orožjem skladno z naslednjimi mednarodnimi konvencijami:

o   protipehotne mine – kot je opredeljeno v 2. členu Konvencije o prepovedi uporabe, kopičenja zalog, proizvodnje in prenosa protipehotnih min ter o njihovem uničenju (Ottawski sporazum),

o   kasetno strelivo – kot je opredeljeno v 2. členu Konvencije o kasetnem strelivu,

o   biološko in toksično orožje – kot je opredeljeno v I. členu Konvencije o prepovedi izpopolnjevanja, proizvajanja in ustvarjanja zalog bakteriološkega (biološkega) in toksičnega orožja ter o njegovem uničenju (Konvencija o biološkem orožju),

o   kemično orožje – kot je opredeljeno v II. členu Konvencijo o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju (Konvencija o kemičnem orožju),

 • izključitve naložb v poslovne modele, povezane s proizvodnjo, ali katero koli drugo poslovanje ali poslovno sodelovanje v zvezi s premogom – izključitev obsega:

o   podjetja, ki ustvarjajo 30 % (25 % na dan 31. decembra 2022) ali več prihodkov od pridobivanja termalnega premoga,

o   podjetja, ki proizvedejo 30 % (25 % na dan 31. decembra 2022) ali več električne energije od pridobivanja termalnega premoga, in/ali,

o   načrtujejo povečanje zmogljivosti pridobivanja termalnega premoga za več kot 0,3 gigavatov (GW).

Izključena so podjetja, ki se ukvarjajo z nekonvencionalno proizvodnjo nafte in plina.

 • omejitve naložb v nekatere vrste državnih obveznic iz držav, povezanih z resnimi kršitvami človekovih pravic in pomembnimi težavami, povezanimi s tveganji ESG,
 • izključitve in omejitve posameznih izdajateljev, ki so izpostavljeni visokim tveganjem ESG zaradi poskusov aktivnega angažmaja skozi politiko sodelovanja s politiko udeležbe, pri čemer angažma ni bil uspešen.

2. Nadalje preprečevanje nadaljnjega globalnega segrevanja in ublažitev podnebnih sprememb je glavna naloga družbe Allianz SE in se tudi namerava uresničiti:

 • z zavezo, da bo najpozneje do leta 2040 popolnoma odpravila poslovne modele, povezane s proizvodnjo, ali kateri koli drug posel ali sodelovanje, povezano s premogom, v celotnem portfelju upravljanja zavarovalnih naložb,
 • z vključitvijo ničelne neto stopnje izpustov toplogrednih plinov v portfelj zavarovalnih naložb do leta 2050. Kot prvi mejnik k cilju doseganja ničelne neto stopnje je načrt do leta 2025 zmanjšati izpuste toplogrednih plinov iz naložb v delnice in korporativne obveznice za 25 % v primerjavi z letom 2019. Poleg tega bo do leta 2025 portfelj nepremičnin skladen z zastavljenim ciljem najvišjega dviga temperature do 1,5 °C,
 • z osredotočenim sodelovanjem z izbranimi podjetji, v katera se vlaga, da bi spodbudili boljše upravljanje tveganj ESG in posledičnih učinkov.

Za podrobnosti si oglejte razdelek B.

Skupina Allianz poroča tudi o naslednjih kazalnikih, povezanih z ogljikom, za portfelj skupine v okviru razkritij Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD): absolutni izpusti ogljika, relativni izpusti ogljika, ponderirana povprečna intenzivnost ogljika. Za podrobnosti si oglejte poročilo o trajnosti skupine Allianz, poglavje 5.6. Group Sustainability Report

Skladno z navedenim družba kot del skupine Allianz in skladno z najboljšimi nameni sprejema potrebne ukrepe, da bi ustrezno upoštevala glavne škodljive učinke naložbenih odločitev na področju portfelja premoženja v upravljanju (to ne velja za naložbe na osnovi unit-linked produktov), vendar trenutno še nima razvitega in implementiranega okvira za prepoznavanje in oceno teh učinkov z vidika obstoja vseh potrebnih notranjih aktov in modelov ter metodologij za ocenjevanje, merjenje in spremljanje okoljskih in socialnih značilnosti, prav tako ne dostopnih podatkov izdajateljev vrednostnih papirjev, v katera se vlaga, ki se uporabljajo za merjenje okoljskih in socialnih značilnosti ali učinkov naložb na trajnost, na koncu pa tudi na same finančne produkte.

Poleg tega, ker regulativni tehnični standardi glede vsebine, metodologije in načina prikaza informacij v smislu kazalnikov trajnosti, povezanih s škodljivimi učinki v zvezi s podnebjem, kakor tudi z drugimi škodljivimi vplivi na okolje, še vedno niso sprejeti, se je družba Allianz Hrvatska odločila, da v prvi fazi usklajevanja poslovanja družbe z uredba SFDR ne bo upoštevala glavnih škodljivih učinkov naložbenih odločitev, vse z namenom zagotoviti visoko stopnjo transparentnosti svojega poslovanja in zagotavljanja transparentnih informacij vsem zainteresiranim stranem.

Trenutno se na ravni skupine Allianz uporabljajo naslednji pristopi za ugotavljanje, ocenjevanje in prednostno določanje glavnih škodljivih učinkov na trajnost, in sicer se uporabljajo in/ali se bodo uporabljali znotraj družbe glede na vrsto, obseg in zapletenost poslovanja:

izbira, imenovanje in nadzor dela upravitelja premoženja za naložbe premoženja Allianz:

ena od osnovnih zahtev skupine Allianz je, da morajo biti upravitelji premoženja tudi podpisniki načel odgovornega vlaganja (Principles for Responsible Investment; PRI) (z oceno PRI najmanj B) ali imeti lastno politiko ESG.

S pogodbo o zagotavljanju in ​​izvajanju dejavnosti upravljanja portfelja družba prenesla dejavnosti upravljanja finančnih sredstev na upravitelja premoženja Allianz Invest d.o.o. za upravljanje naložbenih skladov (v nadaljevanju: upravitelj premoženja), medtem ko se nadzorna funkcija naložbenega procesa in portfelja družbe ohranja znotraj družbe.

S to pogodbo je družba Allianz Hrvatska zavezala upravitelja premoženja, da v naložbenem postopku spoštuje pravila ESG skupine Allianz, in sicer vse z namenom jasnega spoštovanja načel odgovornega vlaganja.

V okviru letnega poročila upravitelj premoženja družbo obvesti o izvajanju pravil ESG. Upravitelj premoženja kot del skupine Allianz prav tako upošteva smernice družbe Allianz SE za vključevanje tveganja na področju trajnosti v svoje procese upravljanja premoženja in bo v prihodnosti posvetil ustrezno pozornost nadaljnjemu razvoju teh procesov.

ESG točkovanje za premoženje, ki kotira (ang. ESG Scoring):

Na podlagi razvrstitve ESG, ki jo omogoča zunanji ponudnik podatkov MSCI ESG Research, je Allianz Investment Management (v nadaljevanju: AIM) kot specializirana naložbena družba na ravni skupine Allianz sistematično integrirala dejavnike ESG v postopek odločanja o naložbah. Razvrstitev podjetij temelji na analizi ključnih okoljskih, socialnih in korporativnih dejavnikov upravljanja. Sem spadajo izpusti toplogrednih plinov, biotska raznovrstnost, varstvo človekovih pravic, varstvo pravic delavcev in korporativno upravljanje.

Podjetja z nizkim rezultatom ESG so povezana z visoko stopnjo tveganja ESG, ki so neustrezno vodena in imajo velike škodljive učinke. Da bi ugotovili, katere so te družbe, se v postopku točkovanja uporablja minimalni prag ESG.

Pri analizi tekočih naložb v določeni portfelj in izbiri novih naložb mora upravitelj premoženja upoštevati oceno ESG za naložbo in veljavni prag. To pomeni, da se je treba izogibati naložbam v izdajatelje z oceno ESG pod opredeljenim pragom. To pravilo velja za obstoječe naložbe, ponovne naložbe in nove naložbe.

Za več podrobnosti o točkovanju ESG si oglejte poglavje 3.6 ESG Integration Framework družbe Allianz SE.

Skladno s konceptom skupine Allianz bo družba v sodelovanju z upraviteljem premoženja in AIM v prihodnjem obdobju delala na razvoju koncepta točkovanja ESG kot enega pomembnih pristopov pri ugotavljanju izpostavljenosti tveganjem ESG z uporabo praga točkovanja pri ocenjevanju naložb in naložbenih transakcijah ter razvoj modela za izračun vpliva glavnih škodljivih učinkov naložbenih odločitev v povezavi s portfeljem premoženja v upravljanju.

Smernice ESG in priporočila o premoženju, ki ne kotira:

Naložbene transakcije v različne vrste premoženj, ki niso uvrščena na kapitalske trge, kot so naložbe v nepremičnine, infrastrukturne in zasebne naložbe, AIM temeljito analizira in preveri skladno s pravili ESG ali smernicami. Sem spada 13 občutljivih poslovnih sektorjev, za katere je ugotovljeno, da so zelo izpostavljeni morebitnim tveganjem ESG in škodljivim vplivom. Med te sektorje spadajo na primer nafta in plin, rudarstvo, kmetijstvo. Ustrezne smernice so razvite tudi skozi dialog z nevladnimi organizacijami, pa tudi s stalnim postopkom sodelovanja in aktivnim vključevanjem v okviru kapitalskih naložb. Smernice temeljijo na mednarodnih standardih najboljše prakse in kodeksih odgovornega poslovanja ter vključujejo vprašanja, kot so vplivi na biotsko raznovrstnost, vplivi na zavarovana območja, vplivi na lokalne skupnosti, kršitve človekovih pravic. Obvezna uporaba smernic ESG za katero koli naložbeno transakcijo v opredeljenih poslovnih sektorjih zagotavlja, da se morebitni škodljivi učinki ustrezno ugotovijo in dodatno presojajo. Ko se pri ocenjevanju ugotovi ustrezen problem, povezan z dejavniki in tveganji ESG, se sprejme odločitev, ali nadaljevati z zadevno transakcijo, ali bo potrebna ublažitev in obvladovanje tveganj ESG in vplivov, ali bo transakcija zavrnjena na podlagi ESG. Za več podrobnosti o smernicah ESG za posamezne poslovne sektorje si oglejte poglavje 3.4. ESG Integration Framework družbe Allianz.

Družba v manjšem obsegu vlaga v premoženje, ki ne kotira na borzi, vendar v tem primeru to stori v sodelovanju z AIM, pri čemer upošteva smernice in priporočila, ki veljajo za Allianz SE.

 

B. Kratek povzetek politik sodelovanja

Allianz SE v imenu svojih članic začenja dialog z izbranimi podjetji, v katera vlaga, kjer Allianz SE prepozna sistemska tveganja ESG in/ali vplive glavnih škodljivih učinkov. Cilj sodelovanja je okrepiti upravljanje vprašanj ESG v podjetjih, v katera se vlaga, in spodbuditi izboljšanje njihovih splošnih trajnostnih rezultatov. Teme, obravnavane v tem dialogu, se nanašajo na izpuste ogljika in njihovo upravljanje, varovanje zdravje in varnost, strupene izpuste in odpadke, biotsko raznovrstnost in smiselno rabo zemljišč. Dodatne podrobnosti o tej temi najdete v poročilu skupine Allianz o trajnosti, Group Sustainability Report, oddelek 3.2.

Kar zadeva glasovanje, glasovalne pravice uveljavljajo upravitelji premoženja, ki upravljajo lastniški kapital v imenu skupine Allianz.

Skladno s politiko sodelovanja družba praviloma ne sodeluje na skupščinah družb v portfelju, če pa se družba kljub temu odloči sodelovati na glavni skupščini družbe glede na objavljeni dnevni red in predlog odločitev, bo to storila prek pooblaščenih oseb ali upraviteljev premoženja ter skladno z ustreznimi predpisi Republike Hrvaške z aktivnim spodbujanjem trajnostne rasti in tveganj, povezanih s trajnostjo, ter skladno s politiko skupine Allianz.

Dodatne podrobnosti v zvezi s politiko sodelovanja družbe najdete na povezavi: Politika sodelovanja in strategija naložb družbe Allianz Hrvatska

 

C.  Spoštovanje kodeksa odgovornega poslovanja in mednarodno priznanih standardov

Skupina Allianz je podpisnica in članica vrste odgovornih poslovnih kodeksov ravnanja in mednarodno priznanih standardov.

Ključni so:

 • Načela odgovornega vlaganja (ang. Principles for Responsible Investment, PRI),
 • Načela za trajnostno zavarovanje (ang. Principles for Sustainable Insurance, PSI),
 • podpisnica Globalnega kompakta in Podnebnega delovanja 100+ ZN (ang. UN Global Compact and Climate Action 100+),
 • članica RE100 in pobude, utemeljene na znanosti (SBTi) (ang. Science-Based Targets),
 • soustanoviteljica Zveze lastnikov sredstev za ničelne neto stopnje pod okriljem ZN (ang. UN-convened Net-zero Asset Owner Alliance, AOA) in
 • članica Delovne skupine za finančne objave, povezane s podnebjem (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD).

V okviru AOA se je družba Allianz SE skladno s členom 2.1c Pariškega sporazuma zavezala, da bo svoj portfelj zavarovalnih naložb uskladila s scenarijem najvišjega dviga temperature do 1,5 °C.

Popoln seznam vseh članstev in partnerstev najdete v oddelku 6.2 poročila skupine Allianz o trajnosti Group Sustainability Report.

Na koncu je pomembno še poudariti, da je družba prepoznala pomen in pomembnost prilagajanja poslovanja v smislu večjih škodljivih učinkov na dejavnike trajnosti in si bo v prihodnjih obdobjih skladno z regulativnim razvojem in skladno s pristopom Allianz SE prizadevala za njegovo vključitev v svoje poslovanje, vse v najboljšem interesu svojih zavarovancev.