Podjetje Allianz z ambicioznim paketom za zaščito okolja spodbuja spremembe v smeri nizkoogljičnega gospodarstva

Skupina Allianz bistveno širi svojo podnebno strategijo in je sporočila, da se je zavezala v prihodnjih desetletjih aktivno podpirati svetovni prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Allianz je prva zavarovalnica, ki je določila dolgoročne podnebne cilje, ki so povezani s ciljem omejitve dviga povprečne globalne temperature na manj kot dve stopinji Celzija v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah. Podjetje Allianz bo do leta 2040 postopoma ukinilo tako lastniške naložbe v industrije, ki uporabljajo premog, kot zavarovanje takšnih tveganj. Poleg tega bo do leta 2040 družba zmanjšala ogljični odtis svojega poslovanja, na primer s povečanjem deleža obnovljive energije pri nakupu električne energije.

Navedeni cilj strategije proti podnebnim spremembam je zagotoviti, da cilj dveh stopinj Celzija postane del vseh pomembnih poslovnih dejavnosti Skupine Allianz. Podjetje Allianz bo do konca leta razdelalo osnovne metode in cilje v sodelovanju s partnerji iz sveta znanosti, civilne družbe in gospodarstva v sklopu neprofitne pobude za znanstveno utemeljene cilje (SBTI). Gre za nadaljevanje dobro uveljavljenega pristopa gospodarstva k okolju, družbi in upravljanju podjetij (merila ESG), ki ga družba uporablja.

»Podnebne spremembe povzročajo ogromna gospodarska in socialna tveganja. Ta pa povzročajo škodo milijonom,« pojasnjuje Oliver Bäte, predsednik uprave Allianz SE. »Kot vodilna zavarovalnica in vlagatelj želimo spodbujati prehod v podnebju prijazno gospodarstvo.« Države po vsem svetu so se leta 2015 dogovorile, da bodo skušale globalno segrevanje ohraniti pod dvema stopinjama Celzija z namenom preprečevanja resnih tveganj, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Allianz prav tako financira obnovljive vire energije in tako podpira dolgoročno preoblikovanje ter je vodilni svetovni ponudnik specializiranih zavarovanj za objekte, ki proizvajajo obnovljivo energijo.

Ko gre za vlaganje premij zavarovancev, podjetje Allianz kot eno od svojih dolgoročnih ciljev navaja oblikovanje svojih tržnih naložb v vseh sektorjih z visokim deležem ogljika, da bi ti postali podnebno nevtralni. Podjetja, ki jim v prihodnjih desetletjih ne bo uspelo prilagoditi svojih emisij toplogrednih plinov cilju dveh stopinj Celzija, bodo postopoma odstranjena iz portfelja. Ta se bo izvajalo na primer z aktivnim dialogom s podjetji in zahtevami za dolgoročne cilje o varstvu okolja, vendar na način, podoben pristopu za spremljanje ESG, ki že velja za podjetja z visokim tveganjem ESG. »Prepričani smo, da bo ta pristop dolgoročno pripeljal do dodatnega izboljšanja profila tveganja/donosa v našem portfelju ter še okrepil naš položaj naprednega vlagatelja,« pojasnjuje dr. Günther Thallinger, član uprave Allianz SE, pristojen za vlaganje in ESG. »Kot dolgoročni vlagatelj želimo v sodelovanju z našimi strankami oblikovati prehod v podnebju prijazno gospodarstvo. Zato bomo tudi strateško razvijali svoje priložnosti za vlaganje v nove tehnologije.«

Poleg tega se bo mejna vrednost v energetskem sektorju za največji delež premoga, ki ga uporabljajo onesnaževalci, ki jih financira Allianz, postopoma zmanjševala v fazah po pet odstotkov s sedanjih 30 na 0 odstotkov do leta 2040. Meja se nanaša na prihodke, ki jih rudarsko podjetje doseže z rudarjenjem premoga, ali odstotek električne energije, ki jo energetska podjetja proizvedejo z uporabo premoga. Ta prilagoditev sledi v naslednjih petih letih. Podjetje Allianz ne bo več vlagalo v energetske družbe, ki gradijo elektrarne na premog in tako pod vprašaj postavljajo uresničitev cilja dveh stopinj Celzija.

Ko gre za zavarovanje premoženja in primere škode, podjetje Allianz ne bo več zavarovalo elektrarn, ki uporabljajo samo premog, niti premogovnikov, ki že obratujejo ali so šele načrtovani. Še naprej bomo zavarovali podjetja, ki proizvajajo električno energijo iz različnih virov, kot so premog in druga fosilna goriva, ali energijo pridobivajo iz obnovljivih virov; v teh podjetjih pa bodo na podlagi meril ESG potekale individualne revizije. Vendar si je podjetje Allianz zastavilo cilj, da v poslovnem segmentu zavarovanj do leta 2040 postopoma popolnoma odpravi s premogom povezana tveganja. »Naše stranke bomo aktivno obveščali o kratkoročnih posledicah ter dolgoročnih strateških spremembah. Tesno bomo sodelovali z njimi, da bi poiskali sprejemljive rešitve, ki nam bodo omogočale skupni prehod na nizkoogljično gospodarstvo,« pravi Chris Fischer Hirs, glavni izvršni direktor Allianz Global Corporate and Specialty, industrijske zavarovalnice Skupine Allianz na globalni ravni, ki bo kot ena od številnih členov Skupine po vsem svetu izvajala nove smernice.

O pobudi za znanstveno utemeljene cilje

SBTI je neprofitna organizacija, ki so jo med drugim ustanovili UN Global Compact, Carbon Disclosure Project in World Wildlife Fund (WWF). Cilj je podjetjem iz več kot 45 industrij in vseh regij sveta zagotoviti podporo pri opredelitvi ciljev zmanjšanja izpustov, ki bodo izpolnjevali mednarodne podnebne cilje.

Finančna industrija se sooča s pomanjkanjem metod in tržno uporabnih analitičnih orodij za izvajanje znanstveno utemeljenega določanja ogljičnega odtisa. Podjetje Allianz zato sodeluje z drugimi akterji na trgu in v obliki strokovnega znanja in pristopov k trajnostnemu razvoju prispeva k razvoju ustrezne metodologije za finančni sektor. Več na http://sciencebasedtargets.org/ in https://www.allianz.com/en/sustainability.html.